Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 15-06-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 15-06-2021

Gepubliceerd op: 24 juni 2021 13:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 juni 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 juni 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 juni 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 juni 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 juni 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Vaststelling Meer Jaren Programma Geluidsanering (MJPG) ProRail fase 2
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het MJPG fase 2 vast te stellen;
 2. ProRail en de omwonenden van de verschillende clusters te informeren over het genomen besluit;
 3. de gemeenteraad conform de concept-raadsinformatiebrief te informeren over het genomen besluit.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen verkeersbesluit 'Aanwijzen van een laad- en losplaats in de Kuilenstraat ten behoeve van supermarkt Jumbo' te Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 10 mei 2021;
 2. het bezwaarschrift van reclamant ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het verzoek om vergoeding van proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen;
 4. het bestreden besluit van 15 december 2020 gedeeltelijk tekstueel te wijzigen.

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten op basis van de adviezen dat er over 2020 geen (eventuele) neveninkomsten van (voormalige) collegeleden voor verrekening in aanmerking komen.

Onderwerp: Gunning onderhoud en groot onderhoud van de grassportvelden voor 2 jaren (2021-2022) met een optie voor verlenging van nog eens twee jaren (2023-2024)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de uitvoering van het onderhoud en groot onderhoud van de grassportvelden voor 2 jaren (2021-2022) met 2 optiejaren (2023-2024) voor verlenging te gunnen aan de laagste inschrijver de firma Attender groen uit Meerssen.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit over omvang van indicatie voor hulp bij het huishouden
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaarschrift tegen de omvang van de indicatie voor hulp bij het huishouden ongegrond te verklaren;
 3. het primaire besluit d.d. 11 januari 2021 (verzonden 15 januari 2021) te handhaven en een extra motivering hieraan toe te voegen.

Onderwerp: Jaarverslag toezicht en handhaving Kinderopvang 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het Jaarverslag toezicht en handhaving van de Kinderopvang 2020 vast te stellen;
 2. het verslag ter kennisname door te zenden aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Onderwerp: Autorisatieaanvraag Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor raadplegen BRP (Basisregistratie Personen)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten autorisatie te verlenen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voor het raadplegen van het BRP van de gemeente Meerssen.

Onderwerp: Ontwikkelen nieuw participatie- en inspraakbeleid
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwikkelen van nieuw participatie- en inspraakbeleid;
 2. kennis te nemen van het plan van aanpak;
 3. kennis te nemen van de brief aan de buurtnetwerken;
 4. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Kunst en Cultuur Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het Samenwerkingsconvenant Stichting Kunst en Cultuur Meerssen en de gemeente Meerssen.

Onderwerp: Huurkortingsregeling en uitstel van huurbetaling commerciële huur retail
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de regeling uitstel van huurbetaling en een huurkortingsregeling in geval van commerciële huur van gemeentelijk vastgoed bestemd voor retail zoals uitgewerkt in dit collegevoorstel.

Onderwerp: Verzoek Inbev betreffende tegemoetkoming huurprijs sportkantine Marsana in verband met het Coronavirus
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. 12,50 % van de huurprijs voor de kantine van Sporthal Marsana in mindering te brengen over de periode maart 2020 en juni t/m oktober 2020;
 2. 25 % van de huurprijs voor de kantine van Sporthal Marsana in mindering te brengen over de periode februari t/m april 2021.

Onderwerp: Aanpassing plan renovatie tennisbanen in Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Niet 4 tennisbanen in Bunde te renoveren doch slechts over te gaan tot de renovatie van 2 tennisbanen;
 2. het vrijkomend budget van de renovatie van de niet te renoveren banen beschikbaar te stellen aan de tennisclub zodat deze hiermee twee padelbanen kunnen aanleggen;
 3. voor toekomstig onderhoud nog geld te reserveren voor 6 tennisbanen in plaats van 8 tennisbanen (daar 1 baan op het gebied van renovatie overgaat naar de vereniging en de andere baan wordt omgebouwd tot padelbanen, die onder verantwoordelijkheid van de vereniging komen);
 4. in een overeenkomst te regelen dat het toekomstig onderhoud voor de padelbanen en voor baan 6 bij de vereniging komt te liggen.

Onderwerp: Initiatief Hogeschool Zuyd voor de realisatie van een Wijkleercentrum in de gemeente Meerssen: Het initiatief kan een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Uit een eerste locatie-onderzoek zijn 5 voorkeurslocaties naar voren gekomen. Het college staat positief ten aanzien van het initiatief. Een collegevoorstel terzake wordt voorbereid.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het initiatief.