Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 15-03-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 15-03-2022

Gepubliceerd op: 25 maart 2022 11:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 maart 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 maart 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Start bestemmingsplanprocedure Langs de Gewannen (ongenummerd) te Ulestraten inzake realisering nieuw bedrijfsgebouw

Besluit: het college van B&W heeft besloten conform artikel 3.8 Wro (Wet ruimtelijke ordening) jo. afdeling 3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht) de procedure te starten voor de locatie Langs de Gewannen ongenummerd.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fracties Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! inzake wijzigen woonbestemming woningen Meerstraat te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fracties Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! inzake wijzigen woonbestemming woningen Meerstraat te Bunde te beantwoorden conform concept-brief.

Principeverzoek realiseren van een soort tuinkamer/serre op locatie Markt 35 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten het principeverzoek af te wijzen.

Sloop van twee gravelbanen in Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Over te gaan tot de sloop van twee gravelbanen in Ulestraten (conform raadsbesluit van september 2019);
  2. opdracht te verstrekken aan de firma Sassen voor het slopen van de gravelbanen voor een bedrag ter grootte van € 27.330,-- en dit bedrag te putten uit de Algemene Reserve en mee te nemen als begrotingswijziging in de 1e Bestuursrapportage van 2022;
  3. de gemeenteraad conform concept-Raadsinformatiebrief te informeren over het verwijderen van de gravelbanen in Ulestraten.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake nieuwbouw basisschool De Bundeling te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake nieuwbouw basisschool De Bundeling te Bunde te beantwoorden conform concept-brief.