Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-12-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-12-2021

Gepubliceerd op: 13 januari 2022 15:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 december 2021

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 december 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 december 2021 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 december 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 december 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

KPI (Kritische Prestatie Indicatoren)-rapportage archiefbeheer Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de inhoud van de KPI-rapportage van HCL (Historisch Centrum Limburg);
 2. het concept-plan van aanpak voortvloeiende uit de aanbevelingen van HCL vast te stellen;
 3. de concept-raadsinformatiebrief vast te stellen;
 4. de Provincie Limburg als externe toezichthouder te informeren door middel van het toezenden van de KPI-rapportage, het plan van aanpak en de raadsinformatiebrief;
 5. ter zake van het gestelde onder 4 de concept-aanbiedingsbrief vast te stellen.

Upgrade plan applicatie NedPlan naar NedOmgeving en NedArchiveren

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de in het kader van de implementatie van de Omgevingswet noodzakelijke upgrade van de softwareapplicatie NedPlan ter ondersteuning en automatisering van de Omgevingsbeleidsprocessen naar NedOmgeving en NedArchiveren.

Aanschaf toepasbare regels applicatie Regeldienst

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de in het kader van de implementatie van de Omgevingswet noodzakelijke aanschaf van de softwareapplicatie Regeldienst ter ondersteuning en automatisering van de toepasbare regels processen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen Eijkskensweg 4 te Geulle

Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat er geen zienswijzen zijn ingekomen tegen het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Strategie klimaatadaptatie Maas en Mergelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De Strategie Klimaatadaptatie Maas en Mergelland, inclusief uitvoeringsagenda vast te stellen;
 2. de portefeuillehouder Fysiek Domein te mandateren om de aanvraag Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 te ondertekenen.

Geluidsschermen: objectovereenkomst en subsidiebesluit Meerssen 2 en wijzigingsformulier Meerssen 3 (betreffende ophoging planstudiebudget engineering)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het subsidiebesluit van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai) van 7 december 2021 met nummer IenWBSK-2021/314683;
 2. in te stemmen met de objectovereenkomst geluidsreducerende voorziening van 1 december 2021;
 3. in te stemmen met het wijzigingsformulier (R-297100 Meerssen, VTW-nummer: 002) van 30 november 2021.

Subsidieverzoek 2022 MEE Zuid-Limburg.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het subsidiëren van Stichting MEE Zuid-Limburg ter continuering van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor 1 jaar, het jaar 2022 voor een bedrag van € 120.438,--, waarvan € 86.854,-- structureel;
 2. niet akkoord te gaan met de gevraagde marge van 5%;
 3. een bedrag van € 33.584,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2022.

Overeenkomst MTB 2022 inzake uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2022 met MTB.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het budget voor Begeleiding individueel en Begeleiding groep, leveringsvariant Zorg in Natura structureel op te hogen met € 22.900,-- bij de 1e Bestuursrapportage 2022;
 2. het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2022' vast te stellen per 1 januari 2022, onder gelijktijdige intrekking van het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021',
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief;
 4. in te stemmen met de concept-informatiebrief voor de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen.

Maatregelen ter beheersing van wachtlijsten bij Hulp bij het Huishouden, leveringsvariant Zorg in Natura

Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De maatregelen om de wachtlijst te beheersen in te voeren;
 2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief;
 3. in te stemmen met de informatiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen.

Overeenkomst Kredietbank Limburg 2022 inzake schuldhulpverlening en vroegsignalering

Het college van B&W heeft besloten:

 1. Ingevolge artikel 18 van de Beleidsregels Aanbestedingen Meerssen, om redenen zoals verwoord in de nota, af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid;
 2. voor het jaar 2022 een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Kredietbank Limburg conform concept;
 3. de hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit de daarvoor in de begroting 2022 opgenomen middelen voor schuldhulpverlening.

Te laat ingediende subsidieaanvragen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de hardheidsclausule artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Meerssen 2021 toe te passen en de aanvragen van de in de toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.

Subsidieverzoek Steunpunt Mantelzorg 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan het Steunpunt Mantelzorg Zuid voor het jaar 2022 een subsidiebedrag van maximaal € 57.796,-- te verlenen.

Subsidieverzoek Stichting Gehandicaptenzorg Limburg 2022 (buddyzorg)

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan Stichting Gehandicaptenzorg Limburg voor het jaar 2022 een subsidiebedrag van maximaal € 1.810,-- te verlenen.

Subsidieverzoek Stichting LEVANTOgroep 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan Stichting LEVANTOgroep voor het jaar 2022 een subsidiebedrag van maximaal € 4.750,-- te verlenen.

Overdracht voormalig bibliotheekgebouw aan LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) ten behoeve van Stella Maris College

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het voormalig bibliotheekgebouw aan de Parallelweg 58 te Meerssen te verkopen aan schoolbestuur LVO ten behoeve van het Stella Maris College conform concept-verkoopovereenkomst;
 2. Meuwissen Notariskantoor te machtigen voor ondertekening van de koopakte.

Lobbybrief aan Tweede Kamer over de te hanteren basisnorm overstromingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de lobbybrief aan de Tweede Kamer over de te hanteren basisnorm overstromingen. Doel is om bij de verdere uitwerking van de benodigde maatregelen uit te gaan van de basisnorm van 1 keer per 100 jaar in plaats van 1 keer per 25 jaar.

Nafase hoogwaterramp: kerstmaaltijdactie

Een groot deel van de door de hoogwaterramp ernstig getroffen bewoners is niet of nauwelijks in staat om zelf een kerstmaaltijd te bereiden

Besluit: het college van B&W heeft besloten de door de hoogwaterramp ernstig getroffen bewoners die niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een kerstmaaltijd te bereiden een kerstmaaltijd aan te bieden. De hiermee gemoeide kosten van maximaal € 10.000,-- komen ten laste van het budget dat het Nationaal Rampenfonds heeft gereserveerd voor de gemeente Meerssen.