Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-09-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-09-2021

Gepubliceerd op: 24 september 2021 12:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 september 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 september 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. drs. G. IJff
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de aan wethouder dhr. drs. G. IJff verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlengen met ingang van 2 november 2021 voor de periode tot 1 juli 2022.

Onderwerp:
Evaluatie beheerplan wegen 2019-2021 en nieuw beheerplan wegen 2021-2023
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het beheerplan wegen 2021-2023;
 2. akkoord te gaan om met inachtneming van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan wegen 2019-2023 en de door de gemeenteraad in november 2020 doorgevoerde bezuiniging middels risico gestuurd onderhoud onderbouwd af te wijken van de huidige statische CROW-richtlijn zonder dat de zorgplicht in het gedrang komt;
 3. in navolging van punt 2 akkoord te gaan met de in het beheerplan wegen 2021-2023 gemaakte keuzes omtrent het onderhoud voor de periode 2021-2023;
 4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief het beheerplan Wegen 2021-2023 te verstrekken.

Onderwerp:
Reactiebrief aan LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs): berekening schadeclaim
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde reactiebrief aan LVO waarin de schadeclaim aan LVO wordt bekrachtigd en onderbouwd;
 2. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

Onderwerp:
Pilot project Integratie en huiswerkbegeleiding statushouderskinderen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het project 'Integratie en huiswerkbegeleiding statushouderskinderen' van Stichting Lyvia als pilot in te zetten voor de duur van 1 jaar gedurende het schooljaar 2021/2022 behoudens de schoolvakantieweken;
 2. de kosten te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief met betrekking tot informatieve presentaties over het plan 'Zicht op Thuis' en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wat betreft de zorgmeldingen)
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief 'Themabijeenkomst 'Zicht op Thuis' en 'Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg' (onderdeel: zorgmeldingen)' voor de gemeenteraad;
 2. akkoord te gaan met de uitnodiging voor de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen 'Themabijeenkomst 'Zicht op Thuis' en 'Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg' (onderdeel zorgmeldingen)';
 3. de eenmalige impuls middelen ad € 32.051,-- voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2024 te bestemmen voor uitvoering van onderdelen van het plan Zicht op Thuis, gericht op een brede aanpak van dak- en thuisloosheid.

Onderwerp:
Aanvraag huurkortingsregeling commerciële verhuur retail 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de aanvraag huurkortingsregeling commerciële verhuur retail 2021 van BDO namens HEMA d.d. 27 juli 2021;
 2. een huurkorting van € 1.223,36 over het 1e kwartaal 2021 toe te kennen;
 3. aanvrager en huurder in kennis te stellen van het besluit conform concept-brief.