Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-02-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-02-2023

Gepubliceerd op: 10 maart 2023 09:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 februari 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 februari 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 februari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Transitieplan Veiligheidsregio´s Limburg-Noord en Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten het Transitieplan Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen en gezamenlijk met de andere Zuid Limburgse gemeenten de benodigde inspanningen te leveren om invulling te geven aan het plan en de daarin opgenomen bestuurlijke uitgangspunten.

Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te vragen een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de Suppletieregeling Explosieven Opsporing en Ruiming. Deze aanvraag moet voor 1 april 2023 worden ingediend.

Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meerssen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meerssen 2023 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

Start procedure bestemmingsplan Uitbreiding Langs de Gewannen 20 Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten de procedure te starten voor de locatie Langs de Gewannen 20 te Ulestraten ten behoeve van de uitbreiding van de landschapsbegraafplaats en daartoe het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Verkeersmaatregelen Meerstraat Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten opdracht te verlenen aan Wegenbouw Brune BV voor het uitvoeren van de verkeersmaatregelen Meerstraat Bunde voor een bedrag van € 108.129,69 exclusief BTW.

Parkeeronderzoek en reconstructie Sint Josephstraat te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het parkeeronderzoek en de reconstructie Sint Josephstraat in Meerssen.

Vaststellen regionaal Wmo-beleidsplan

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de eerste reactie en het advies van de adviesraad Sociaal Domein Meerssen op het concept-beleidsplan Wmo;
 2. in te stemmen met de concept-reactie op het advies en de input van de adviesraad;
 3. het definitieve concept-beleidsplan vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Motie schoolfruit

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitvoering van de motie schoolfruit door Toetie Froetie Shop en fruitbedrijf Heiland conform de voorliggende offertes;
 2. overschrijding van het budget bij te ramen tijdens de 1e Bestuursrapportage ten laste van de algemene reserve;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Voorbereidingskrediet voor de uitwerking van eventuele vernieuwbouw versus nieuwbouw voor de accommodatie van VV Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake het verstrekken van een voorbereidingskrediet voor onderzoek naar verbouw of mogelijke nieuwbouw van het gebouw bij voetbalclub VV Bunde.

Onderzoeken wateroverlast 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de onderzoeken wateroverlast 2021.

Afhandeling schadeclaim inzake wateroverlast in de kelder van een woning te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De schadeclaim inzake wateroverlast van bewoners van een pand in Meerssen definitief af te wijzen;
 2. akkoord te gaan met de concept-brief van de verzekeraar;
 3. alvorens de brief wordt verzonden de (kinderen van) bewoners uit te nodigen voor een gesprek, waarin nadere (ook technische) uitleg kan worden gegeven met betrekking tot de afwijzing van de schadeclaim en waarin wordt aangeboden om – indien mogelijk – op kosten van de gemeente een watermonster te laten nemen, zodat duidelijk wordt om welk water het gaat.

Informeren gemeenteraad over ingediend principeverzoek Zonnepark Schietecoven

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het ontvangen principeverzoek voor het realiseren van een zonnepark in Schietecoven.

Opdrachtverlening aan Geonius voor uitvoering haalbaarheidsonderzoek WKO (Warmte Koude Opslag) in Verkenningsbuurten TVW (Transitievisie Warmte)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het verlenen van opdracht ter waarde van € 25.900,-- exclusief BTW aan Geonius voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek WKO (Warmte Koude Opslag) in de Verkenningsbuurten vastgesteld in de Transitievisie Warmte.

Kaderbrief 2024 RUD (Regionale UitvoeringsDienst) Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen de kaderbrief 2024 van de RUD Zuid-Limburg.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake wilde zwijnen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake wilde zwijnen te beantwoorden conform concept-brief.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie PGM Het Origineel inzake wilde zwijnen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie PGM Het Origineel inzake wilde zwijnen te beantwoorden conform concept-brief.

Tijdelijke opstelling horecaterrassen Markt Meerssen in 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een deel van de Markt in Meerssen tijdelijk in gebruik te geven aan de horecaondernemers op de Markt om hun bestaande terrassen uit te breiden conform de plattegrond, onder de volgende voorwaarden:
  a. de ingebruikgeving geldt tot en met 31 oktober 2023,
  b. op de Markt mogen 8 terrassen van 5 x 13 meter worden ingericht. Per terras zijn 3 parasols van 4 x 4 meter toegestaan,
  c. de pleinterrassen mogen worden uitgebreid tot 5 x 16 meter met één extra parasol van maandag t/m woensdag, vrijdag en zaterdag. De extra parasol moet op donderdag om 08.00 uur en op zaterdag om 24.00 uur zijn verwijderd,
  d. de weg tussen de gevelterrassen en de pleinterrassen wordt versmald tot een breedte van 3,50 meter,
  e. de bloembakken tussen de gevelterrassen en de pleinterrassen worden verwijderd, de overige bloembakken blijven staan om het verkeer te geleiden,
  f. de terrassen worden verdeeld conform een unaniem gedragen voorstel van de horecaondernemers. Indien overeenstemming ontbreekt zal het college de terrassen toewijzen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het pleinterras loodrecht tegenover de voorgevel van de horecazaak ligt,
  g. de pleinterrassen moeten worden ontruimd ten behoeve van de evenementen zoals opgenomen in het overzicht evenementen Markt 2023. Uitgangspunt is dat het ontruimen één dag voorafgaande aan het evenement moet geschieden om het opbouwen van het evenement mogelijk te maken,
  h. het verwijderen, opslaan en weer opbouwen van de pleinterrassen is een taak van de horecaondernemers. Zij dragen ook de kosten,
  i. de gehandicaptenparkeerplaatsen op het Marktplein worden verplaatst richting de hoofdingang van de Basiliek;
 2. de gemeenteraad in de 1e Bestuursrapportage 2023 voor te stellen de invoering van precariobelasting voor de horecaterrassen op de Markt uit te stellen tot 1 januari 2024 en het geraamde bedrag van precariobelasting voor 2023 ad € 15.000,-- af te ramen;
 3. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Donatie ten behoeve van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een bedrag van € 1,-- per inwoner te doneren aan Giro555, een initiatief van de samenwerkende Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het gaat om een totaal bedrag van € 18.587,-- (gebaseerd op het huidige inwoneraantal van de gemeente Meerssen);
 2. het bedrag van € 18.587,-- te verantwoorden in de 1e Bestuursrapportage 2023.