Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 13-10-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 13-10-2020

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020 14:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 oktober 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 6 oktober 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 oktober 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Driepartijenovereenkomst Uitvoering Centrumplan Bunde Fase 2
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de Driepartijenovereenkomst inzake de uitvoering van Centrumplan Bunde Fase 2 en over te gaan tot ondertekening hiervan.

Onderwerp: Zienswijze op ontwerp-POVI (Provinciale Omgevingsvisie)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. De gezamenlijke zienswijze van de gemeenten uit het Middengebied op de ontwerp- Omgevingsvisie van de Provincie Limburg vast te stellen;
  2. burgemeester Ramaekers (Gulpen-Wittem) en wethouder R. van der Broek (Beekdaelen) te mandateren de zienswijze over het Middengebied bij Gedeputeerde Staten van Limburg in te dienen;
  3. de zienswijze van het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg te ondersteunen en dit kenbaar te maken conform concept-reactie op de ontwerp-POVI.

Onderwerp: Multifunctioneel gebruik Agneskerk te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het rapport inzake het haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel centrum beschikbaar te stellen aan de kwartiermakers (ontstaan uit de voormalige werkgroep) en hen verder mede te delen dat de verdere afhandeling van het dossier enige vertraging oploopt.

Onderwerp: Brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg inzake beëindiging project 'Nadere uitwerking mogelijke invoering regieorganisatie' in relatie tot verleende provinciale subsidie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg inzake de beëindiging van het project 'Nadere uitwerking mogelijke invoering regieorganisatie Meerssen met Maastricht' in relatie tot de verleende provinciale subsidie aan dit project.

Onderwerp: Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 2021-2026
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Instemming te verlenen aan het concept-RPO 2021-2026;
  2. LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) schriftelijk op de hoogte te stellen van deze instemming;
  3. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: De Proosdij/Raadszaal
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken De Proosdij/Raadszaal.