Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 13-07-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 13-07-2021

Gepubliceerd op: 26 juli 2021 10:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 juli 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 6 juli 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020-2023
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het uitvoeringsplan Heuvelland 2020-2023 en het uitvoeringsplan vast te stellen;
  2. de gemeenteraad te informeren over het uitvoeringsplan Heuvelland 2020-2023 conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Jaarverslag 2020 Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten het jaarverslag 2020 van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Evaluatie gladheidsbestrijding seizoen 2020/2021 en vooruitblik seizoen 2021/2022
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van:

  1. Beknopte samenvatting evaluatie winterseizoen 2020/2021;
  2. vooruitblik winterseizoen 2021/2022.

Onderwerp:
Vaststelling raadsinformatiebrief inzake toezegging besteding € 850.000,-- en overzicht vacatures
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de raadsinformatiebrief over de besteding van € 850.000,-- en het overzicht van vacatures conform concept vast te stellen.

Onderwerp:
Aanpassingen CV-installatie KDV de Wereldster te Meerssen-West
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. De werkzaamheden, het bijplaatsen van convectoren, op te dragen aan de firma Veolia; de kosten ad € 10.057,83 exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen;
  2. de werkzaamheden, het vervangen van de CV-Ketel, op te dragen aan de firma Veolia; de kosten ad € 2.188,72 exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen.

Onderwerp:
Gunning renovatie twee tennisbanen in Bunde
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Het werk voor de renovatie van twee tennisbanen in Bunde geen doorgang te laten vinden en de procedure inzake aanbesteding te stoppen, dit vanwege het gegeven dat de binnengekomen offertes niet passen binnen het beschikbare budget;
  2. in gesprek te gaan met het bestuur van de tennisclub om te bezien hoe nu verder.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief wateroverlast dinsdagavond 29 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake wateroverlast 29 juni 2021;
  2. de kosten bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2021.

Onderwerp:
Maastricht Aachen Airport, informatiebericht inzake Vortex-schade: reactie burgemeester van Beek, Christine van Basten-Boddin, aan de gemeenteraad van de gemeente Beek
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de reactie van de burgemeester van Beek, Christine van Basten-Boddin, aan de gemeenteraad van de gemeente Beek.