Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 13-04-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 13-04-2021

Gepubliceerd op: 23 april 2021 10:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 april 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 april 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 6 april 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 april 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Raadsvoorstel 'Revitalisering organisatie gemeente Meerssen'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel waarin wordt gevraagd voor extra structurele financiële middelen in de vorm van de volgende fasen:
  a. € 1.300.000,-- structureel voor de eerste fase vanaf 2022,
  b. € 250.000,-- structureel voor de tweede fase vanaf 2024, aanvullend op het onder a. genoemde bedrag,
  c. € 250.000,-- structureel voor de derde fase vanaf 2025, aanvullend op de onder a. en b. genoemde bedragen;
 2. het college- en raadsvoorstel voor advies aan de Ondernemingsraad voor te leggen;
 3. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief hierover te informeren.

Onderwerp: Beleidsnota Verkopen van groen- en reststroken
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de Beleidsnota Verkopen van groen- en reststroken.

Onderwerp: Uitbreiding 30 km-zone binnen de bebouwde kom te Rothem (deelgebied: Klinkenberg en Tussen de Bruggen)
Besluit: Het college van B&W heeft in overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Rothem, die een onderdeel is van dit besluit, besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 1. Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Rothem middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden A0130zb en A0130ze:
  - Klinkenberg ter hoogte van huisnummers 169 en 173,
  - Tussen de Bruggen bij de bestaande komgrens;
 2. het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden L02f:
  - Klinkenberg ter hoogte van huisnummer 136;
 3. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant en te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

Onderwerp: Bestemmingsplan Meerssen
Besluit:  Het college van B&W heeft besloten:

 1. In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 een actualisatieslag van de beheersverordening Kernen en het bestemmingsplan Buitengebied uit te voeren en deze in één gemeentedekkend bestemmingsplan Meerssen onder te brengen;
 2. het programma van eisen Bestemmingsplan Meerssen te accorderen;
 3. met inachtneming van de Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen 2017 aan 4 stedenbouwkundige bureaus offerte te vragen;
 4. akkoord te gaan met het concept-schrijven aan de betreffende bureaus;
 5. het concept-raadsvoorstel te accorderen, waarbij aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor Bestemmingsplan Meerssen € 60.000,-- te voteren uit de reserve actualisatie ruimtelijke plannen, en het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 20 mei 2021.

Onderwerp: Transformatieplan jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Meerssen te sturen;
 2. een notitie met aanvullende informatie toe te voegen aan het raadsvoorstel en wethouder Kemp te mandateren akkoord te gaan met de inhoud van deze notitie. De informatie komt na het bestuurlijk overleg op 14 april 2021 beschikbaar.

Onderwerp: Kostendekkende huur binnensportaccommodaties
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met een kostprijs dekkende huur voor de binnensportaccommodaties ingaande 1 januari 2019;
 2. de te innen huur te compenseren met een subsidie ten behoeve van de exploitant (Optisport) van de binnensportaccommodaties;
 3. in te stemmen met de uitgaande concept-brief aan Optisport;
 4. middels een (nog op te stellen) addendum de overeenkomst met de exploitant op het gebied van huurbetaling aan te passen;
 5. de consequenties van bovengenoemde te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2021 (verklaring van verhoging baten en lasten).

Onderwerp: Kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 en de bijbehorende oplegnotitie, de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW;
 2. de kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW ter kennisname door te leiden naar de gemeenteraad;
 3. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2022 en ontwerpmeerjarenraming 2022-2026 met uitzondering van het voorstel tot ophoging van het weerstandsvermogen en ter zake een zienswijze in te dienen;
 4. de gemeenteraad voor te stellen de daaruit voortvloeiende structurele financiële gevolgen per saldo ad € 15.380,-- mee te nemen in de nog op te stellen meerjarenbegroting gemeente Meerssen 2022-2025;
 5. in te stemmen met het concept van de zienswijze;
 6. betreffende de besluiten onder 2 tot en met 5 het concept-raadsvoorstel vast te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 20 mei 2021.

Onderwerp: Herziening inkoop- en aanbestedingsbeleid, gemeente Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel "Inkoop en aanbestedingsbeleid 2021, Gemeente Meerssen";
 2. akkoord te gaan met het "handboek Inkopen en aanbesteden, Gemeente Meerssen";
 3. akkoord te gaan met het gebruik "checklist 2021";
 4. de checklist en handboek in te laten gaan na raadsbesluit op 20 mei 2021.