Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-10-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-10-2021

Gepubliceerd op: 21 oktober 2021 13:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 oktober 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 oktober 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 oktober 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 oktober 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Bouwtitel Humcoverstraat 120-124 te Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor een bouwtitel in de tuin van Humcoverstraat 124 te Meerssen;
  2. akkoord te gaan met het concept-antwoordschrijven.

Onderwerp:
Stand van zaken Buitengoed Geul & Maas
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond Buitengoed Geul & Maas conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Dorpsontwikkelingsplan Rothem
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het in samenwerking met Dorpslab opgestelde Dorpsontwikkelingsplan van en door de gemeenschap Rothem.

Onderwerp:
Aangaan van nieuwe standaard achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met ingang van 1 augustus 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw met ingang van 1 augustus 2021;
  2. kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan het college voorgelegd.