Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-04-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-04-2022

Gepubliceerd op: 21 april 2022 16:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 april 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 april 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 april 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 april 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Informeren nieuwe gemeenteraad over de RES (Regionale Energie Strategie) Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda RES Zuid-Limburg;
  2. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief en bijlagen.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In 2022 geen cliëntervaringsonderzoek jeugd over 2021 uit te voeren;
  2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! inzake inkoop procedure, vluchtelingen Oekraïne, financiële noodhulp

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van fractie KIJK!!! inzake inkoop procedure, vluchtelingen Oekraïne, financiële noodhulp te beantwoorden conform concept-brief.

Oorlog Oekraïne: update voor gemeenteraad over uitvoering opdracht om opvangplekken te organiseren voor Oekraïnse vluchtelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voortgang om opvangplekken te organiseren voor Oekraïnse vluchtelingen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fracties BRUG-M en CDA inzake alternatief plan invulling vliegveld MAA

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De vragen van de fracties BRUG-M en CDA inzake alternatief plan invulling vliegveld MAA te beantwoorden conform concept-brief;
  2. in te stemmen met het toesturen van een afschrift van deze brief naar Provinciale Staten van Limburg, gemeente Beek en de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA.

Herdenkingsbos: stand van zaken archeologisch vooronderzoek

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren dat ter plaatse van het Herdenkingsbos geen archeologisch vooronderzoek nodig is.