Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-01-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-01-2021

Gepubliceerd op: 25 januari 2021 15:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 januari 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 januari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 december 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Grenscorrectie Meerssen-Beek in verband met realisatie West-ontsluiting Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten ter correctie van de grens tussen de gemeente Meerssen en de gemeente Beek het concept-raadsvoorstel te accorderen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 4 februari 2021.

Onderwerp:Beleidsregel 'Ruim baan voor nieuwe woningbouwplannen 2021' en concept-notitie 'Bouwen naar Behoefte'
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de concept-notitie 'Bouwen naar behoefte';
  2. de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' vast te stellen als uitwerking van actie 2 uit de concept-notitie 'Bouwen naar behoefte' zijnde 'Nieuwe woningbouwplannen toevoegen die snel kunnen voorzien in de behoefte én maatschappelijke meerwaarde opleveren' waarbij het einde van de 1e zin "en kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet" vervangen wordt door "en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020";
  3. de beleidsregel 'Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg' in te trekken;
  4. af te zien van een inspraakprocedure voor de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021'.

Onderwerp: Principeverzoek verbouwen 3e verdieping Hof van Oranje 34 te Meerssen tot woning
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de aanvrager van het principeverzoek mee te delen dat in principe medewerking kan worden verleend aan de verbouwing van de derde verdieping van het pand Hof van Oranje 34 te Meerssen tot woning, onder de in het voorstel genoemde voorwaarden en waarbij afgeweken dient te worden van de regels van de beheersverordening Kernen.

Onderwerp: Upgrade VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)-applicatie naar Rx.Mission
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de in het kader van de implementatie van de Omgevingswet noodzakelijke upgrade van de software-applicatie Squit XO ter ondersteuning en automatisering van de vergunnings- en handhavingsprocessen (VTH) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar Rx.Mission.

Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024 en dit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.