Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-05-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-05-2021

Gepubliceerd op: 31 mei 2021 13:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 mei 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 mei 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: ICT nota 2021-2025
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de ICT nota 2021-2025 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van juni 2021 conform concept-raadsvoorstel.

Onderwerp: Afkoop project 'Reconstructie Burg. Murisstraat Meerssen' door aannemer
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het afkoopvoorstel van Kurvers Wegenbouw voor wat betreft het project 'Reconstructie en aanleg regenwaterriool Burg. Murisstraat en omgeving'.

Onderwerp: Motie verduurzamen regenwater
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met het advies aan de gemeenteraad om geen invulling te geven aan het verduurzamen van regenwater middels een regentonnenactie;
  2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de motie verduurzamen regenwater.

Onderwerp: Centrumplan Ulestraten fase 2, aspect wonen en zorg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met een toevoeging van 4 zorgeenheden aan het programma van fase 2 en daarmee de realisatie van in totaal 28 geclusterde woonzorg-eenheden binnen het project Centrumplan Ulestraten fase 2.

Onderwerp: Subsidie peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. De subsidie-opbouw zoals vastgelegd in bijlage A van de Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie vast te stellen voor het jaar 2021;
  2. aan Spelenderwijs subsidie toe te kennen van € 207.264,-- voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie voor het jaar 2021;
  3. aan MIK subsidie toe te kennen van € 18.675,-- voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie voor het jaar 2021.

Onderwerp: Algemene subsidieverordening Meerssen 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de 'Algemene subsidieverordening Meerssen 2021' vast te stellen.

Onderwerp: Deelname Tour de L1mbourg editie 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten tijdens de Tour de France van 26 juni t/m 18 juli 2021 deel te nemen aan het programma Tour de L1mbourg van Omroep L1 en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 3.800,-- (exclusief BTW, BTW is compensabel).