Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 10-11-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 10-11-2020

Gepubliceerd op: 27 november 2020 12:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 november 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 3 november 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 3 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 3 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:Contourennota Veranderopgave Inburgering Maastricht-Heuvelland
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de in de contourennota opgenomen, uitgewerkte en door de portefeuillehouders Maastricht-Heuvelland op 25 maart 2020 vastgestelde ambities;
 2. akkoord te gaan met het meenemen van de incidentele middelen Inburgering opgenomen in de meicirculaire naar 2021, zodat invulling kan worden gegeven aan de in de contourennota opgenomen uitgangspunten voor de Veranderopgave Inburgering;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio 2020-2023;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel.

Onderwerp:Treffen van tijdelijke en aanvullende (snelheidsremmende) maatregelen St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit:Het college van B&W heeft besloten in afwachting van een definitieve herinrichting en de hiermee samenhangende te treffen (snelheidsremmende) maatregelen in de St. Catharinastraat en Past. Van Eijsstraat akkoord te gaan met de volgende tijdelijke maatregelen:

 1. Treffen van (aanvullende) snelheidsremmende maatregelen;
 2. waar nodig vervangen dan wel blinderen van verzakte of losliggende putranden;
 3. waar nodig vlak maken van de rijweg door onder andere plaatselijk de deklaag van het asfalt te vervangen in de St. Catharinastraat;
 4. het vervangen van alle waaiervormige deksels in de straatkolken door roosterdeksels.

Onderwerp:Verzoek tot toetreding tot de GR (Gemeenschappelijke Regeling) BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) van de gemeente Mook en Middelaar
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van de gemeente Mook en Middelaar om met ingang van 1 januari 2021 toe te mogen treden tot de GR BsGW;
 2. in principe in te stemmen met het verzoek van de gemeente Mook en Middelaar;
 3. de gemeenteraad te vragen het college toestemming te verlenen positief te besluiten betreffende de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW met ingang van 1 januari 2021;
 4. ter zake het concept-raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 10 december 2020.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Terugblik en vooruitblik naar aanleiding van uitvraag wachtlijsten jeugdhulp juli 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het doorsturen van de raadsinformatiebrief van de gemeente Maastricht met betrekking tot 'Terugblik en vooruitblik n.a.v. uitvraag wachtlijsten jeugdhulp juli 2020' aan de gemeenteraad Meerssen.

Onderwerp:Raadsinformatiebrief Wet tijdelijke maatregelen COVID-19
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief;
 2. akkoord te gaan met de concept-informatiebrief.

Onderwerp:Winterterrassen Horeca Markt Meerssen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met een tijdelijke exploitatievergunning voor het realiseren van winterterrassen voor een periode van maximaal 5 jaar voor de 8 Horeca Ondernemers Markt Meerssen;
 2. in het kader van steunmaatregelen Corona in te stemmen met het verzoek voor een financiële bijdrage zijnde 25% in de werkelijke kosten en een maximum van € 3.000,- per ondernemer. Aan de bijdrage zijn kwaliteitseisen (uniformiteit, etc.) te stellen welke zijn vastgelegd in het Memo Uitgangspuntenkader Winterterrassen van oktober 2020;
 3. de gemeenteraad te verzoeken om de totale kosten voor de bijdrage van de gemeente, ingeschat op € 15.000,-- tot € 20.000,-- ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
 4. conform concept-schrijven de Ondernemers Horeca Markt Meerssen te informeren over het genomen besluit;
 5. via een raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over het besluit.

Onderwerp: Programmabegroting 2021: addendum en erratum programmabegroting in verband met onder andere de onderwerpen herverdeling gemeentefonds en onderhoud kapitaalgoederen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het addendum en erratum programmabegroting in verband met onder andere de onderwerpen herverdeling gemeentefonds en onderhoud kapitaalgoederen.