Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-06-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-06-2020

Gepubliceerd op: 18 juni 2020 10:25

Onderstaand de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 9 juni 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 28 mei 2020 en 2 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 28 mei 2020 en 2 juni 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorliggende concept 1e bestuursrapportage 2020;
 2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

Onderwerp: Vaststelling Jaarrekening 2019 en bestemming voordelig resultaat 2019
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de Jaarrekening gemeente Meerssen 2019 en bestemming voordelig resultaat van de jaarrekening 2019;
 2. het concept-raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 juli 2020.

Onderwerp: Raadsvoorstel Eindafrekening realisatie Kindcentrum De WereldSter
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel;
 2. kennis te nemen van en daar waar nodig in te stemmen met de afwikkeling van de huurcontracten en splitsingsakte;
 3. de vereiste accountantsverklaring van Innovo met betrekking tot de bouwkosten te beperken tot een eenvoudige verklaring en na ontvangst daarvan de slottermijn van € 29.702,76 betaalbaar te stellen.

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform concept-wijzigingsbesluit.

Onderwerp: Verlenging collectieve zorgverzekering VGZ en machtiging gemeente Maastricht
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om:

 1. In te stemmen met de verlenging van het huidige contract met VGZ (de Zuid-Limburgse collectiviteitsovereenkomst voor minima) met één jaar (2021), met de optie om het contract hierna nogmaals met één jaar te verlengen (2022) onder de voorwaarden:
  - huidig Zuid-Limburgpakket wordt omgezet naar uitgebreid standaardpakket minima,
  - handhaven meeverzekeren van eigen risico bij uitgebreid standaardpakket,
  - er wordt een compact variant toegevoegd;
 2. in te stemmen met de intentie om ook na afloop van het huidige contract de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal voort te zetten;
 3. in te stemmen met de oprichting van een projectgroep met daarin mogelijk ook een specialist inkoop/ jurist vanuit de regio Maastricht-Heuvelland;
 4. in te stemmen met bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Maastricht namens de regio Maastricht-Heuvelland in de stuurgroep;
 5. in te stemmen met machtiging van gemeente Maastricht als penvoerende gemeente voor het aangaan van de verlengde collectiviteitsovereenkomst en het uitvoeren van de aanbestedingsprocesstappen.

Onderwerp: Subsidieverzoek 2019 Toon Hermans Huis Maastricht
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om:

 1. aan het Toon Hermans Huis Maastricht voor het jaar 2019 een subsidie te verlenen van € 4.000,-- met toepassing van de hardheidsclausule wegens te laat indienen van de aanvraag;
 2. akkoord te gaan met de concept-beschikking.

Onderwerp: Doorontwikkeling en begrotingsbijstelling Wmo en Jeugd
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 juli 2020.

Onderwerp: Vaststellen Mobiliteitsvisie Zuid Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg vast te stellen;
 2. in te stemmen met het uitwerken van een Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg als vervolg op de Mobiliteitsvisie;
 3. in te stemmen met het verder uitwerken van een governance voor Zuid-Limburg, aanvullende op en passend binnen de (hernieuwde) afspraken op Limburgse schaal;
 4. in te stemmen met het schriftelijk informeren van Provinciale Staten en de Gemeenteraden hierover.