Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-02-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-02-2021

Gepubliceerd op: 25 februari 2021 16:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 februari 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 februari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 2 februari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 februari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Portefeuilleverdeling college 2021-2022
Besluit: Het college van B&W heeft besloten met inachtneming van de gemaakte opmerkingen:

 1. De 'Portefeuilleverdeling College van B&W versie 9 februari 2021' vast te stellen;
 2. de vervangingsregeling bij tijdelijke afwezigheid vast te stellen;
 3. de portefeuilleverdeling en vervangingsregeling direct extern en intern bekend te maken.

Onderwerp: Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen van Gemeenschappelijke Regelingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Wethouder W.A.J. Kemp aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg;
 2. wethouder drs. G. IJff aan te wijzen als lid van het Bestuur en wethouder W.A.J. Kemp als plaatsvervangend lid van het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas;
 3. wethouder W.A.J. Kemp aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder P.H. Hovens als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz;
 4. wethouder drs. G. IJff aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder W.A.J. Kemp als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;
 5. wethouder P.H. Hovens aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder drs. G. IJff als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Onderwerp: Gunning maaien bermen en grasterreinen 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de uitvoering van het maaien van de bermen en de hondenuitlaatplaatsen in 2020 te gunnen aan de laagste inschrijver de firma De Jong Zuurmond uit Beesd voor de periode 2020.

Onderwerp: Gunning snoeien bomen 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het snoeien van bomen in 2021 te gunnen aan de laagste inschrijver de firma Pius Floris Boomverzorging Bunde.

Onderwerp: Hulp gedupeerden toeslagenaffaire Belastingdienst
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire;
 2. akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de gegevensoverdracht tussen de Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde;
 3. de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door te verlenen aan SZMH (Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland);
 4. daartoe het 'Besluit instemming machtiging gegevensgebruik KOT affaire Meerssen' te ondertekenen;
 5. in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift met betrekking tot invordering last onder dwangsom opgelegd aan bedrijf aan de Molenveldweg te Meerssen in verband met overtredingen op het gebied van geluid en geur
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift van 24 november 2020;
 2. het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Mandaatbesluit Verbod tot het gebruik van rookgasafvoerkanaal
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het verzoek van Brandweer Zuid-Limburg aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen om mandaat te verlenen aan de bevelvoerder en de officier van dienst Brandweer, beiden werkzaam bij de Brandweer Zuid-Limburg, voor het opleggen en het intrekken van een verbod tot het gebruik van een rookgasafvoerkanaal.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Integrale ondermijningsbeelden Heuvelland
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief Integrale ondermijningsbeelden Heuvelland.

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit voor de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het aanwijzingsbesluit van de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg vast te stellen;
 2. het aanwijzingsbesluit d.d. 26 juni 2018 van de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg als toezichthouder in te trekken.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen last onder dwangsom opgelegd aan agrarisch bedrijf aan de Eijkskensweg te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 2 februari 2021;
 2. het bezwaar van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Definitief verbieden van parkeren van auto's op het Marktplein te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het parkeren van auto's op het Marktplein te verbieden;
 2. het parkeren op het 'gele' gedeelte vóór het KCC toe te staan tijdens kerkdiensten, inclusief een half uur voor aanvang en een half uur na afloop van deze diensten;
 3. éénrichtingsverkeer op de Markt in te voeren, met een afwikkeling van het autoverkeer zoals op de plattegrond is aangegeven, en daartoe belijning en wegmarkeringen te laten aanbrengen;
 4. bloembakken te laten staan op de Markt, eerstens ter afbakening van de éénrichtingsbaan voor auto's, alsook voor de veiligheid van alle bezoekers van de Markt, alsook ter verfraaiing van het marktplein;
 5. drie parkeerplaatsen voor gehandicapten te handhaven;
 6. bij de gymzaal 't Beukeböschke de 6 bestaande vrije parkeerplaatsen te handhaven;
 7. bij de Proostenkelder de 4 vrije parkeerplaatsen te handhaven;
 8. bij de Vredeskapel 3 parkeerplaatsen te handhaven;
 9. dat de punten 5, 6, 7 en 8 slechts van tijdelijke aard zijn aangezien deze locaties met een definitieve herinrichting van het Marktgebied anders ingevuld kunnen worden;
 10. bovenstaande maatregelen te laten ingaan op maandag 1 maart 2021;
 11. dat met bovenstaande maatregelen de tijdelijke verkeersmaatregelen die op 1 juni 2020 als gevolg van Coronamaatregelen van kracht zijn geworden een definitieve status krijgen;
 12. de gemeenteraad te informeren over de te nemen maatregelen conform concept-raadsinformatiebrief;
 13. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Onderwerp: Opstellen nieuw parkeerbeleid en instellen mobiliteitsfonds
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In 2021 een nieuw parkeerbeleid geldend voor de gehele gemeente Meerssen op te stellen;
 2. onderdeel uitmakend van het nieuw op te stellen parkeerbeleid in 2021 een Mobiliteitsfonds op te zetten ter vervanging van het huidige Parkeerfonds;
 3. dat vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid al de mogelijkheid aanwezig is om bij de betaalautomaten te betalen via een zogenaamde parkeerapp;
 4. de gemeenteraad conform concept-Raadsinformatiebrief over het in 2021 nieuw op te stellen parkeerbeleid te informeren.

Onderwerp: Wijzigingsplan Beekerweg te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De exploitatie- en verhaalsovereenkomst in het kader van het wijzigingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Bamford aan de Beekerweg vast te stellen en tot ondertekening over te gaan;
 2. in te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan en ontwerp-besluit voor het betreffende project.

Onderwerp: Actualisatie / rapportage werkplan implementatie Omgevingswet 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De rapportage van het werkplan voor de implementatie van de Omgevingswet voor 2021 te accorderen;
 2. deze actualisatie ter kennisneming door te sturen naar de gemeenteraad met de begeleidende raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Instellen verplicht te stoppen op Bokstraat-Hekstraat en Nieuwe Vliekerweg te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Tot het plaatsen van RVV bord B07 STOP op de kruisende wegen
  - Bokstraat-Nieuwe Vliekerweg,
  - Hekstraat-Nieuwe Vliekerweg,
  - Nieuwe Vliekerweg (voor het fietspad)-Nieuwe Vliekerweg;
 2. 2. de volgende verkeersborden te verwijderen op genoemde weggedeelten:
  RVV B06 Voorrangskruising (Verleen voorrang).

Onderwerp: Gunning reconstructie en aanleg regenwaterriool Burg. Murisstraat en omgeving te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 5 offertes het realiseren van het project 'Reconstructie en aanleg regenwaterriool Burg. Murisstraat en omgeving' te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk Kurvers Wegenbouw.

Onderwerp: Bewonersbrief stand van zaken Centrumplan Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de bewoners van de kern Ulestraten te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Centrumplan Ulestraten conform concept-bewonersbrief.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake governancestructuur St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake de governancestructuur van de St. Catharinastraat te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Revitalisering organisatie: Eerder is toegezegd dat de gemeenteraad vóór Carnaval geïnformeerd zou worden over de voortgang van de opdracht Revitalisering organisatie en de inzet van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. Als gevolg van het ontslag van voormalig wethouder Rein Dupont op 13 januari 2021 en het hierdoor ontstane bestuursvacuüm heeft dit traject vertraging opgelopen.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels schrijven te informeren dat zij de Raad medio maart nader informeert over de voortgang van de opdracht Revitalisering organisatie.