Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 08-12-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 08-12-2020

Gepubliceerd op: 17 december 2020 13:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 december 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 december 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 december 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 december 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 december 2020 vast te stellen.

Onderwerp:Eindafrekening project herstel overkluizing Watervalderbeek te Meerssen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1.  Akkoord te gaan met het compensatieverzoek inkomstenderving;
 2.  akkoord te gaan met de eindafrekening van het project 'Herstel overkluizing Watervalderbeek';
 3.  het restant van het budget terug te storten in de algemene reserve;
 4.  de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van de eindafrekening.

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken, Markt 4 te Meerssen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Aan aanvrager de gevraagde GPP op kenteken toe te wijzen op de parkeerplaats Kruisstraat (zoals aangegeven op de tekening in de bijlage);
 2. door middel van het plaatsen van een markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto), de openbare parkeerplaats aan te merken als GPP gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken H-446-JH.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief stand van zaken SV Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:Variantenstudie Hoeve Klinkenberg en omgeving te Rothem
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. De variantenstudie Hoeve Klinkenberg en omgeving en de update van de visie 't Geulke vast te stellen;
 2. beide documenten conform concept-raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de gemeenteraad toe te sturen.

Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021 vast te stellen per 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019;
 2. de gemeenteraad over de wijzigingen te informeren door middel van een raadsinformatiebrief;
 3. de Adviesraad Sociaal Domein een afschrift van de raadsinformatiebrief ter kennisname te doen toekomen.

Onderwerp: Bijdrage op grond van stimuleringsregeling winkelleegstand voor Ut Hubbedingske, Stationstraat 2 te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten op grond van de Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen een bijdrage van € 2.500,-- toe te kennen aan de betreffende ondernemer voor het starten van de winkel 'Ut Hubbedingske' aan de Stationstraat 2 in Meerssen.