Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 08-11-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 08-11-2022

Gepubliceerd op: 18 november 2022 11:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 november 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 november 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Toetreding tot gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. HCL mee te delen dat wordt overwogen om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling HCL;
 2. ter zake de concept-brief vast te stellen.

Raadsinformatiebrief over het te houden klanttevredenheidsonderzoek gemeentelijke dienstverlening

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het te houden klanttevredenheidsonderzoek gemeentelijke dienstverlening.

Eenmalige energietoeslag 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Meerssen vast te stellen;
 2. ermee in te stemmen om in 2022 de verhoging van de energietoeslag ad € 500,-- voor 2022 uit te keren aan huishoudens uit de doelgroep;
 3. ermee in te stemmen om met het nog te ontvangen budget energietoeslag 2023 van het rijk reeds, bij wijze van voorschot, € 500,-- uit te keren aan huishoudens uit de doelgroep die voor ambtshalve toekenning in aanmerking komen en de resterende € 800,-- aan die huishoudens uit te betalen in 2023;
 4. in te stemmen met het voorstel een eventueel positief saldo van de in het uitvoeringsjaar 2022 ontvangen Rijksmiddelen voor de energietoeslag te storten in een overloop reserve voor het uitvoeringsjaar 2023, om zo een volledige dekking van uitgaven en uitvoeringskosten van de regeling energietoeslag 2022 ook in 2023 te kunnen garanderen;
 5. in te stemmen met het uitvoeren van de regeling zoals hierboven beschreven door Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland en de centrumgemeente Maastricht.

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 & 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen;
 2. het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 vast te stellen.

Uitvoeringsplan Armoede Gemeente Meerssen 2023-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voorlopige versie van het Uitvoeringsplan Armoede Gemeente Meerssen 2023-2027;
 2. deze ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad door middel van een themabijeenkomst op 22 november 2022.

Beschikbaar stellen van een budget voor het vervangen van de bestrating bij SV Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake verwijderen en herstellen van de bestrating bij SV Meerssen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en begrotingswijziging 2023 en Meerjarenperspectief 2024-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De gemeenteraad voor te stellen het college van B&W toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform concept-wijzigingsbesluit;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over de Begroting 2023-1 & Meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz;
 3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake Begroting 2023-1 & Meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz;
 4. de financiële gevolgen voortvloeiend uit 2023-1 Begroting en Meerjarenperspectief 2024-2026 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2023 en vervolgens mee te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Verlenging JOGG (Jongeren op gezond gewicht) voor onbepaalde tijd

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De deelname aan JOGG Nederland voor onbepaalde tijd te verlengen;
 2. de samenwerkingsovereenkomst gemeente Meerssen en stichting JOGG te ondertekenen.

Uitvoeringsprogramma Waterwingebieden 2018-2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers Limburg 2018.

Voorbereiding maatregelen wateroverlast omgeving Vliek

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de uitvraag van de advieswerkzaamheden voor het nemen van tijdelijke maatregelen tegen wateroverlast in de omgeving Vliek;
 2. Kennis te nemen van de uitvraag van het opstellen van een landschappelijk ontwerp voor een maatregelenpakket ter voorkoming van wateroverlast op landgoed Vliek;
 3. kennis te nemen van de schets 'toekomstvisie landgoed Vliek';
 4. ermee akkoord te gaan om het budget van het rioolproject St. Catharinastraat in te zetten voor deze advieswerkzaamheden.

Waterprogramma en Klimaatadaptatiestrategie Meerssen en Waterketenplan en Klimaatadaptatiestrategie Maas en Mergelland 2023-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inclusief kostendekkingsplan en het Waterprogramma en de Klimaatadaptatiestrategie Meerssen en het Waterketenplan en de Klimaatadaptatiestrategie Maas en Mergelland ter vaststelling voor de periode 2023-2027 voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2022.

Cofinanciering LEADER project 'Kwallef Vliek'

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij € 44.000,-- wordt bijgedragen aan het project 'Kwallef Vliek', en dit raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2022.

Indiening Regiodeal Zuid-Limburg 'inGenieus, Groen & Gezond'

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De analyse van Zuid-Limburg en het hiertoe ontwikkelde programma inGenieus, Groen & Gezond te onderschrijven;
 2. akkoord te gaan met het indienen van de aanvraag Regio Deal bij het Rijk;
 3. de directeur stadsontwikkeling en economie van de gemeente Maastricht te mandateren tot indiening van de (definitieve) Regio Deal propositie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiterlijk 15 november 2022.

Sloop voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal Beukeböschke

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal het Beukeböschke te slopen;
 2. een aanvraag omgevingsvergunning 'slopen van een bouwwerk' in te dienen voor de sloop van de voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal Beukeböschke;
 3. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief ter zake te informeren.

Financieel verzoek restauratie Basiliek Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel met betrekking tot de financiële bijdrage aan de Basiliek te Meerssen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2022.

Bijdrage kerstactiviteit Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen 17 december 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen een financiële ondersteuning te verstrekken van € 20.000,-- voor het organiseren van een kerstevenement op 17 december 2022 waarbij de activiteiten en kosten zoals vermeld in de begroting in de bijlage als uitgangspunt dienen;
 2. de kosten te verantwoorden in de jaarrekening 2022.