Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 08-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 08-09-2020

Gepubliceerd op: 21 september 2020 14:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 september 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 september 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Uitnodigingen college van B&W d.d. 8 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift tegen kostenverhaalsbeschikking van opgelegde last onder bestuursdwang aan eigenaar van aantal percelen aan de Snijdersberg te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 17 augustus 2020;
 2. het bezwaarschrift van reclamant ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 4 maart 2020 niet te herroepen;
 4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Onderwerp: Bijdrage stimuleringsfonds winkels ten behoeve van het starten van een winkel aan de Markt 8 te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten een bijdrage van € 2.500,-- toe te kennen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen 2019 aan de betreffende ondernemer voor het starten van een schoonheidssalon/winkel aan de Markt 8 te Meerssen.

Onderwerp: Gunning aanplant groenstroken project Herinrichting Pletsstraat te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan om de firma Dolmans opdracht te verstrekken voor het aanplanten van de groenstroken in het project 'Reconstructie Pletsstraat';
 2. een bedrag van € 225,-- structureel bij te ramen in de begroting 2021 in verband met areaaluitbreiding onderhoud groen.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake herinrichting Burg. Murisstraat te Meerssen en verkeersregulering Meerssen-West
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake de herinrichting Burg. Murisstraat en verkeersregulering Meerssen-West te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake Spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen en voor het verwijderen/aanpassen van een aantal speelplekken eenmalig een bedrag van € 25.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.

Onderwerp: Begeleiding en integratie statushouders 2021 / Verlengen contract met Vluchtelingenwerk
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De 'Opdracht 2014 Begeleiding statushouders bij vestiging en participatie' van Vluchtelingenwerk te verlengen voor één jaar (1 januari 2021 t/m 31 december 2021);
 2. met inachtneming van artikel 18 van het Aanbestedingsbeleid Vluchtelingenwerk conform conceptbrief te verzoeken om de opdracht voor het jaar 2021 te verlengen;
 3. de producten 'Coaching Vestiging' (product 1) en 'Coaching Vestiging kinderen' (product 3) in 2021 in te kopen voor elke conform de verplichte taakstelling te huisvesten statushouder;
 4. de producten 'Coaching Integratie' (product 2), 'Taalcoaching' (product 4) en 'Huisvesting uitgenodigde vluchtelingen' (product 6) in 2021 alleen in te kopen indien noodzakelijk en na advies van en overleg met Vluchtelingenwerk en eventuele andere partners, zoals Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) en Trajekt Algemeen Maatschappelijk Werk;
 5. het product 'Juridische Begeleiding' (product 4) in 2021 niet in te kopen;
 6. de Rijksgelden voor 'Maatschappelijke Begeleiding', welke jaarlijks via een decentralisatie-uitkering toebedeeld worden, in te zetten voor de bekostiging van de begeleidingstrajecten van Vluchtelingenwerk;
 7. eventuele tekorten te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders.

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019
Besluit: Het college van B&W heeft besloten op basis van de adviezen dat er over 2019 geen (eventuele) neveninkomsten van (voormalige) collegeleden voor verrekening in aanmerking komen.

Onderwerp: Uitbreiding Jaarprogramma IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitbreiding van het Jaarprogramma IKL;
 2. het benodigde budget bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2020;
 3. de gemeenteraad hiervan conform concept-Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.

Onderwerp: Vaststelling Bestemmingsplan Bunderstraat 88 te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en -raadsbesluit en het bestemmingsplan Bunderstraat 88 voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 oktober 2020 ter vaststelling.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! inzake kadernota's, begrotingen en jaarrekeningen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie KIJK!!! inzake kadernota's, begrotingen en jaarrekeningen te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Meerjarige financiële effecten raadsvoorstellen juni t/m september 2020 en de 2e Bestuursrapportage 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de meerjarige financiële effecten raadsvoorstellen juni t/m september 2020 en de 2e Bestuursrapportage 2020.