Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 07-09-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 07-09-2021

Gepubliceerd op: 21 september 2021 13:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 september 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 augustus 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 31 augustus 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 augustus 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
In principe medewerking verlenen aan het (tijdelijk) plaatsen van Tiny Houses op een locatie aan de Kleivelderweg te Geulle
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan de vereniging Tiny Wonen Limburg (TWL) voor het (tijdelijk) plaatsen van een aantal Tiny Houses op de locatie gelegen naast en achter de Kleivelderweg 4b te Geulle onder nader te stellen voorwaarden;
  2. de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het pilotproject Tiny Houses conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief over vortex en uitgaande brief over vortex aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake vortexschade;
  2. akkoord te gaan met de concept-brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onderwerp:
Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel;
  2. de wethouder jeugdzorg te mandateren het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te ondertekenen via de daarvoor door de VNG beschikbaar gestelde digitale omgeving;
  3. de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren.

Onderwerp:
Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2022 e.v.
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2022 e.v. vast te stellen.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief inzake Jongerenadviesraad
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M naar aanleiding van de overstroming/wateroverlast in de gemeente Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M naar aanleiding van de overstroming/wateroverlast in de gemeente Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.