Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 07-07-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 07-07-2020

Gepubliceerd op: 16 juli 2020 13:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juli 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 juni 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 juni 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 vast te stellen.

Onderwerp: Verzoek Enexis voor verstrekken van converteerbare hybride geldlening ter versterking van het eigen vermogen van Enexis
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het verzoek van Enexis ter versterking van het eigen vermogen voor te leggen aan de gemeenteraad op 15 oktober 2020 en vóór 16 november 2020 Enexis hierover te berichten;
 2. Enexis mede te delen dat het collegevoornemen neutraal is in afwachting van het besluit van de gemeenteraad op 15 oktober 2020. Omdat Enexis zo snel mogelijk zicht wil hebben op de mate waarin de aandeelhouders in (willen) gaan op het verzoek wordt gevraagd het collegevoornemen voor 15 juli 2020 kenbaar te maken.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake voortgang accommodatiebeleid (paragraaf voetbal)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake voortgang accommodatiebeleid (paragraaf voetbal) te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Uitstel nieuwe aanbesteding perceel D van het leerlingenvervoer
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het uitstellen van de nieuwe aanbesteding voor perceel D van het leerlingenvervoer in Zuid-Limburg met als nieuwe beoogde ingangsdatum schooljaar 2021-2022;
 2. de huidige overeenkomst met Van Meurs BV ten behoeve van de uitvoering van perceel D te verlengen voor het schooljaar 2020-2021.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief inzake Minimabeleid: terugblik 2019 en nieuwe initiatieven 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief inzake Minimabeleid.

Onderwerp: Mandaatbesluit en dienstverleningsovereenkomst met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in het kader van de Wet verplichte ggz (geestelijke gezondheidszorg)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De handelingen als genoemd in de artikelen 7 lid 1 jo. artikel 4 lid 1 onderdeel c tot en met f van de dienstverleningsovereenkomst te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht en het mandateringsbesluit te ondertekenen;
 2. het college van burgemeester en wethouders van Maastricht te machtigen de handelingen als genoemd in artikel 7 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst jo. artikel 5:1 en artikel 5:2, lid 2 Wet verplichte ggz te verrichten;
 3. akkoord te gaan met de dienstverleningsovereenkomst en deze te ondertekenen;
 4. de extra kosten die gemoeid zijn met de uitvoering door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ad € 721,30 ten laste te brengen van het taakveld geëscaleerde zorg 18+ en te verwerken in de 2e bestuursrapportage van 2020.

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg d.d. 1 april 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief over de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de Raadsinformatiebrief over de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 vast te stellen en ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

Onderwerp: Indienen van zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om de brief inzake het indienen van zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 vast te stellen.

Onderwerp: Afronding participatieproces en start herinrichting Westbroek te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De bijlage proces evaluatie participatie, het landschapsplan "participatieproces Westbroek" en het aangepaste ontwerp voor de voormalige percelen Westbroek 43-47 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. IKL opdracht te geven voor het uitvoeringstraject voor de herinrichting conform het definitief ontwerp en hiermee af te wijken van het aanbestedingsbeleid conform artikel 18 van het aanbestedingsbeleid;
 3. het budget areaal uitbreiding groen onderhoud vanaf 2021 op te hogen met € 4.700,-- en dit structureel mee te nemen in de begroting 2021;
 4. de gemeenteraad te informeren conform de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Aanpassen bijlage Algemene Plaatselijke Verordening inzake aanwijzen meldingsplichtige evenementen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het Besluit tot het aanwijzen van evenementen waarvoor geen vergunning is vereist op grond van art. 2.2.2., lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Meerssen te wijzigen.

Onderwerp: Opstarten proces grenscorrectie Beek-Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De bereidheid uit te spreken om te komen tot de grenscorrectie tussen de gemeente Beek en de gemeente Meerssen conform de concept-tekeningen (L-2616 en L-2622 d.d. 4 maart 2020) en de voorbereidingen te treffen om samen met de gemeente Beek een rentmeesterskantoor in te huren;
 2. gebruikmakend van artikel 18 af te wijken van het aanbestedingsbeleid;
 3. een overeenkomst aan te gaan met Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters.