Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 07-06-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 07-06-2022

Gepubliceerd op: 23 juni 2022 08:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juni 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 31 mei 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Jaarverslag toezicht en handhaving Kinderopvang 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het Jaarverslag toezicht en handhaving van de Kinderopvang in 2021 vast te stellen;
2. het verslag ter kennisname door te zenden aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo.

Aangaan 'Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 e.v.' per 1 juli 2022 en accordering 'Service-Level Agreement Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022'

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De 'Centrumregeling Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 e.v.' per 1 juli 2022 aan te gaan;
2. in te stemmen met de concept-'Service-Level Agreement Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022';
3. van de financiële middelen voor Beschermd Wonen 5% in te zetten voor lokale versterking (Meerssen) van Beschermd Thuis, na ingang van het landelijk financieel verdeelmodel voor Beschermd wonen.

Strategisch partnerschap Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot vaststelling van het voorstel gericht op het invoeren van een taakgerichte uitvoeringsvariant voor de dienstverlening Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Financiering van de nota 'Durf. Kader voor ontwikkeling van de huiskamers'

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel Financiering van de nota 'Durf. Kader voor doorontwikkeling van de huiskamers' en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.