Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 06-10-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 06-10-2020

Gepubliceerd op: 16 oktober 2020 11:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 oktober 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 september 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 september 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Extra inhuur van BOA's bij de gemeente Maastricht
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. 1.315 uur voor handhaving op de Coronaregels op te nemen in de Coronaboekhouding, hetgeen overeenkomt met € 65.750,--;
  2. de niet gecompenseerde kosten ad € 18.250,-- uit de algemene reserves beschikbaar te stellen voor extra inhuur van BOA's bij de gemeente Maastricht en dit op te nemen in het raadsvoorstel inzake gevolgen Corona dat in december 2020 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;
  3. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ten behoeve van agendering voor de raadsvergadering van 15 oktober 2020.

Onderwerp: Mandaatverlening aan RUD ZL (Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) voor het opleggen van een last onder bestuursdwang inzake chloorlek zwembad Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met mandaatverlening aan de RUD ZL voor het opleggen van een last onder bestuursdwang voor de sanering van de vervuilde grond ten gevolge van het chloorlek op 17 juni 2020 bij het zwembad Geulle.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake situatie rond het Lidl-filiaal te Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake situatie rond het Lidl-filiaal te Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.