Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 06-04-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 06-04-2021

Gepubliceerd op: 15 april 2021 15:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 april 2021

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 maart 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 maart 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief voortgang grenscorrectie Meerssen-Beek
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Aanleg regenwaterbuffer met kademuur ter plaatse van de Visweg te Meerssen in het kader van het project Water in Balans Meerssen-Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het voorstel van Waterschap Limburg betreffende de geprojecteerde regenwaterbuffer met kademuur aan de Visweg;
 2. in principe positief te staan tegenover de realisatie van de buffer met kademuur aan de Visweg onder de voorwaarde dat uit de Omgevingsdialoog blijkt dat er voldoende draagvlak is;
 3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief hierover te informeren.

Onderwerp: Programma Intensivering re-integratie Participatiewet in het kader van het derde steun- en herstelpakket corona
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het programma Intensivering re-integratie Participatiewet ter bestrijding van de coronacrisis 2021-2025 en dit in te zetten voor de brede doelgroep in het kader van het derde steun- en herstelpakket van het rijk;
 2. de extra middelen uit het landelijke sociaal pakket "intensivering re-integratiebudget gemeenten" ad € 34.973,-- voor 2021 alsmede de extra middelen uit het pakket "additionele impuls re-integratiebudget gemeenten" ad € 18.675,-- voor 2021 in te zetten voor de uitvoering van het programma en derhalve te onttrekken uit de Egalisatiereserve Corona. Nog te ontvangen gelden voor 2022 zullen middels een separate nota geclaimd worden;
 3. het eventuele overschot eind 2021 van deze extra landelijke middelen mee te nemen naar volgende jaren en deze aan te wenden binnen het programma. Dit via de Egalisatiereserve Corona;
 4. de portefeuillehouder te machtigen om het programma nader in te vullen met concrete acties;
 5. de directies SZMH (Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland), Podium24, Annex en MTB de opdracht te geven om het programma en de daarvoor noodzakelijke acties uit te (laten) voeren.

Onderwerp: Verlengen 'Regioplan Beschermd Thuis 2020'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het 'Regioplan Beschermd Thuis 2020' met terugwerkende kracht een half jaar te verlengen van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan (IHP) Meerssen 2021-2035 Onderwijs en opvang
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1.  Akkoord te gaan met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Meerssen 2021-2035 Onderwijs en opvang, en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 20 mei 2021;
 2. vooruitlopend op de vaststelling van het IHP te starten met het onderzoeken en uitwerken van de Businesscase onderwijshuisvesting Bunde-Rothem;
 3. akkoord te gaan met de offerte van de RO groep ten behoeve van de Businesscase onderwijshuisvesting Bunde-Rothem en deze opdracht onderhands weg te zetten op basis van artikel 10, lid 4 van de Beleidsregels aanbestedingen gemeente Meerssen 2017;
 4. de kosten ad € 12.705,-- te boeken op de post Beheer huisvestingsvoorziening bijzonder onderwijs en deze kosten bij te ramen in de 1e bestuursrapportage 2021;
 5. de gemeenteraad te informeren over punt 2 tot en met 4 conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Opdrachtverstrekking opstellen bestek renovatie tennisbanen te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het bureau KYBYS opdracht te verstrekken voor het opstellen van een bestek voor de renovatie van vier tennisbanen in Bunde;
 2. de kosten voor het opstellen van het bestek ter grootte van € 9.925,-- te dekken uit het sportveldenbeheerplan.

Onderwerp: Jaarplan 2021 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het 'Jaarplan 2021 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen' vast te stellen;
 2. hiervoor een bedrag van € 1.358.564,-- beschikbaar te stellen;
 3. deze kosten ten laste te brengen van de 'Onderhoudsvoorziening planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen'.

Onderwerp: Intentieverklaring meewerken aan de privatisering van gemeenschapshuis De Kollekamp te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De intentie uit te spreken om mee te werken aan de privatisering van gemeenschapshuis De Kollekamp te Geulle;
 2. wethouder Peter Hovens te mandateren de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren.