Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 05-10-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 05-10-2021

Gepubliceerd op: 14 oktober 2021 10:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 oktober 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 september 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Intrekken verkeersbesluit 'Instellen vergunning parkeren Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg' te Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Het verkeersbesluit 'Instellen vergunning parkeren Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg' in te trekken;
  2. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant;
  3. de huidige en toekomstige parkeersituatie in beeld te brengen. Aanleiding hiervoor zijn de wijzigingen van de parkeersituatie op de Markt en de gebiedsontwikkeling ten zuiden van het centrum van Meerssen. De parkeerbalans zal in combinatie met een uit te voeren parkeertelling inzicht geven in het aantal bezette openbare parkeerplaatsen in en rondom het centrum, zowel voor als na de beoogde ontwikkelingen.

Onderwerp:
Notitie 'Richting geven aan een toekomstbestendig centrum voor Meerssen'
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. De notitie 'Richting geven aan een toekomstbestendig centrum voor Meerssen' vast te stellen;
  2. de betreffende notitie te presenteren aan de gemeenteraad tijdens de raadsadviesvergadering van 7 oktober 2021;
  3. het plangebied voor het deelproject herinrichting Markt conform bijlage vast te stellen.

Onderwerp:
Beleidslijn schadevergoeding bij erkenning verjaring 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de Beleidslijn schadevergoeding bij erkenning verjaring 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Aanvraag huurkortingsregeling en betalingsregeling commerciële verhuur retail 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de aanvraag huurkortingsregeling en betalingsregeling commerciële verhuur retail 2021 namens 't Lingerie'dje d.d. 25 augustus 2021;
  2. een huurkorting van € 831,58 toe te kennen;
  3. in te stemmen met het treffen van een betalingsregeling met betrekking tot uitgestelde betaling van huur;
  4. huurder in kennis te stellen van het besluit conform concept-brief.