Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 05-01-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 05-01-2021

Gepubliceerd op: 19 januari 2021 14:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 januari 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 december 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 december 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:Beslissing op bezwaarschrift tegen stillegging bouwactiviteiten op een perceel aan Vliek te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 13 november 2020;
 2. het college begrijpt de argumentatie om ambtelijk niet in te stemmen met het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften, doch neemt dit ambtelijk advies vanwege disproportionaliteit niet over;
 3. conform advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het aangevallen besluit te herroepen.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake St. Agneskerk Bunde en De Kollekamp Moorveld
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake St. Agneskerk Bunde en De Kollekamp Moorveld te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp:Gezamenlijke aanbesteding met gemeente Maastricht voor wat betreft verwerking van veegvuil
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het gezamenlijk aanbesteden met de gemeente Maastricht voor wat betreft verwerking veegvuil;
 2. de kosten gemoeid met de aanbesteding ten laste te brengen van het in de exploitatie opgenomen budget 'straatreinigen'.

Onderwerp:Tijdelijke verlenging overeenkomst 'Instandhouden openbare verlichting' met huidige contractant voor de periode van drie maanden
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Voor de periode januari 2021 tot april 2021 (met een optie van 2 maanden extra verlenging) met de huidige contractant Dynniq een nieuwe overeenkomst af te sluiten onder dezelfde voorwaarden als de huidige overeenkomst 'Instandhouden openbare verlichting';
 2. akkoord te gaan met de hiermee gemoeide extra prijsconsequentie van ca. € 500,-- per maand.

Onderwerp: Onderhoud Eburonenstraat omgeving flatgebouw Eburonenpark te Rothem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het verrichten van aanvullende onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt en trottoir aan de entreezijde van de flatgebouwen gelegen aan de Eburonenstraat;
 2. betreffende onderhoudswerkzaamheden mee te nemen in het project 'Herinrichting Witte Hoek en Eburonenpark';
 3. deze onderhoudswerkzaamheden te bekostigen uit de beschikbare financiële middelen in de voorziening wegen en het investeringsbudget 'Reconstructie wegen' (Investeringsprogramma 2020).

Onderwerp: Begeleiding en integratie statushouders 2021 / Inkoop Juridische Begeleiding Vluchtelingenwerk
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het product 'Juridische Begeleiding' (product 4) bij Vluchtelingenwerk in te kopen voor één jaar (1 januari 2021 t/m 31 december 2021);
 2. de kosten ad € 4.000,-- te dekken uit de Egalisatiereserve Statushouders.

Onderwerp:Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het Samenwerkingsconvenant en de samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners Nazorg Jeugd Limburg;
 2. wethouder Jongen van de gemeente Maastricht – als voorzitter van de stuurgroep jeugd Zuid-Limburg – te mandateren om het samenwerkingsconvenant te ondertekenen namens de Zuid-Limburgse gemeenten.