Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-10-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-10-2022

Gepubliceerd op: 14 oktober 2022 10:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 september 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Leasen van dienstauto's voor de afdeling ruimte

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Zuidlease opdracht te verstrekken voor het leveren van vier dienstauto's ten behoeve van toezicht, inspecties en handhaving door de afdeling Ruimte. Het betreft leaseovereenkomsten voor de duur van 60 maanden met optie tot verlenging zoals omschreven in de Raamovereenkomst Operational lease wagenpark voor de gemeenten Stein, Beek en Meerssen;
  2. het benodigde budget voor lease van de vier dienstauto's op te nemen in de begroting.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie CDA inzake Huisvestingswet ruimte toewijzen huizen aan eigen inwoners

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie CDA inzake Huisvestingswet ruimte toewijzen huizen aan eigen inwoners te beantwoorden conform concept-brief.

Gunning snoeiwerk knot- en leibomen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de gunning aan Attender Groen voor het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen.

Modernisering liftinstallatie Bestuurscentrum

Besluit: het college van B&W heeft besloten de opdracht voor het moderniseren van de liftinstallatie in het Bestuurscentrum te verstrekken aan Kone B.V.

Boek Vastelaovesbeelde

Besluit: het college van B&W heeft besloten niet akkoord te gaan met de sponsoring van een boek over carnavalsbeelden in Limburg.

Uitvraag actualisatie masterplan centrum Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de uitvraag voor het opstellen van een actualisatie van het masterplan centrum Meerssen, waarbij een integrale visie wordt geboden in het bijzonder in het kader van de herinrichting van de Markt en de herontwikkeling van de locatie Gansbeek-Beukeböschke;
  2. ermee in te stemmen dat op basis van bovengenoemde uitvraag offerte wordt gevraagd aan het bureau Mecanoo uit Delft;
  3. de verstrekte opdracht aan bureau Kragten voor het ontwerp en uitwerking van de Markt te beëindigen;
  4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief waarbij de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de opdracht voor de actualisatie van het masterplan centrum Meerssen.

Raadsinformatiebrief uitspraak inzake kort geding tegen aanbestedingen jeugdhulp

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de uitspraak inzake kort geding tegen aanbestedingen jeugdhulp.