Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-06-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-06-2021

Gepubliceerd op: 10 juni 2021 13:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 juni 2021

Onderwerp: Aangepast Raadsvoorstel vaststellen Woonvisie Leefbare en vitale kernen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel Woonvisie Leefbare en vitale kernen in dier voege dat in de besluitvorming van het raadsvoorstel beslispunt 2 luidt:
"2. De inspraaknota vast te stellen waarmee de inspraakreactie van Swentibold is afgehandeld en de verdere afhandeling van de reactie op de inspraakreactie van Wonen Meerssen in handen te stellen van het college."

Onderwerp:Aangepast Raadsvoorstel inzake het eenmalig beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage in de ombouw van de St. Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel centrum
Besluit:Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel inzake het eenmalig beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage in de ombouw van de St. Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel centrum in dier voege dat in de besluitvorming van het raadsvoorstel beslispunt 1 luidt:
"1. In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag van € 600.000,-- voor de ombouw van de St. Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel centrum. Dit onder de navolgende voorwaarden:

  • a. de kwartiermakers een businessplan indienen inclusief meerjarige exploitatieopzet en investeringsplan, waaruit de haalbaarheid van het initiatief blijkt;
  • b. het Bisdom definitief toestemming heeft gegeven voor de transformatie van de kerk tot een multifunctioneel gebouw;
  • c. de cofinanciering door derden geregeld is;
  • d. wettelijke regels en bestemmingsplan het toestaan om het kerkgebouw te transformeren tot een multifunctioneel centrum."