Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-01-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-01-2022

Gepubliceerd op: 13 januari 2022 15:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 januari 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 december 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 december 2021 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 december 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 december 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de 'Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021' inclusief bijlagen vast te stellen conform concept. Hiermee wordt de verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen) aan organen van de gemeente en aan derden nader geregeld.

Uitzenden raadsvergaderingen door de lokale omroep Meer Vandaag

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het laten uitzenden van de raadsvergaderingen gedurende het jaar 2022 door de lokale omroep Meer Vandaag;
 2. voor het uitzenden van de raadsvergaderingen (het integraal uitzenden van de vergadering met bewerking en vormgeving) een bedrag beschikbaar te stellen ter grootte van € 3.634,-- en dit bedrag bij te ramen bij de 1e Bestuursrapportage 2022;
 3. op het eind van 2022 de uitzendingen te evalueren en te bezien of dit voor de komende jaren gecontinueerd dient te worden.

Verordening afvoer hemel- en grondwater Meerssen 2022, aansluitverordening Meerssen 2022 en verordening eenmalig aansluitrecht Meerssen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De Verordening afvoer hemel- en grondwater Meerssen 2022 vast te stellen;
 2. de aansluitverordening Meerssen 2022 vast te stellen;
 3. de Verordening eenmalig aansluitrecht Meerssen 2022 vast te stellen en artikel 4 van de Verordening tarieven openbare werken gemeente Meerssen 2022 in te trekken;
 4. de mogelijkheid om af te wijken van de verplichting om een hemelwaterberging aan te brengen als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zoals opgenomen is in artikel 2 lid 6 van de Verordening afvoer hemel- en grondwater te mandateren aan het afdelingshoofd Ruimte;
 5. te bepalen dat de aansluitverordening Meerssen 2022 in werking treedt met ingang van de 8e dag na bekendmaking, met uitzondering van artikel 5 lid 4, 5 en 6 van de aansluitverordening, die in werking treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt;
 6. de bovengenoemde verordeningen conform concept-raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het deelnemen aan de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater na vaststelling door de gemeenteraad;
 2. in te stemmen met de verordening 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023';
 3. de gemeenteraad voor te stellen de verordening 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023' vast te stellen;
 4. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Versnelling MIP (Meerjareninvesteringsprogramma) stroomgebied Bunde Zuid

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het versneld inzetten van het in het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2018-2022 opgenomen bedrag van € 2.901.000,-- als meerjareninvesteringsprogramma voor het stroomgebied Bunde Zuid voor de jaren 2022/2023/2024 in plaats van 2024/2025/2026, conform het GRP;
 2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 200.000,-- als voorbereidingskosten voor de rioleringswerkzaamheden van de Maastrichterlaan te Bunde voor het jaar 2022;
 3. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het resterend beschikbare bedrag van € 2.701.000,-- voor de jaren 2023 en 2024, om de rioleringswerkzaamheden van de Maastrichterlaan en de rest van Bunde te kunnen uitvoeren;
 4. de gemeenteraad voor te stellen de bovenstaande investeringsversnelling vast te stellen;
 5. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw Centrumplan Bunde Fase II

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het feit dat er geen zienswijzen zijn ingekomen tegen het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen;
 2. kennis te nemen van het feit dat er een pro forma zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning is ingekomen die niet is aangevuld binnen de daarvoor gestelde termijn;
 3. de pro forma zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning derhalve buiten behandeling te stellen;
 4. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Verkeersbesluit inzake realisatie van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ten behoeve van het Herdenkingsbos op de Veeweg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Ten behoeve van mindervalide bezoekers van het nieuwe aan te leggen Herdenkingsbos twee parkeerplaatsen te realiseren op de Veeweg (zoals aangegeven op de tekening);
 2. door middel van het plaatsen van een markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord de parkeerplaatsen te reserveren voor voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart.

Evaluatie beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 februari 2022.

Regiovisie Jeugdhulpregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De voorliggende Regiovisie voor de Jeugdhulpregio Zuid-Limburg vast te stellen, met de daarin opgenomen uitgangspunten voor regionale samenwerking;
 2. de regiovisie aan de gemeenteraad te doen toekomen en de raad hierover te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Voortzetting subsidie Home-Start in 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het preventieprogramma Home-Start met een jaar te continueren (2022);
 2. de benodigde incidentele kosten van € 27.124,-- te dekken uit de coronagelden.

Doorberekening energielasten naar gebruikers van de binnensportaccommodaties

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het eenmalig verhogen van het tarief met 5% voor de gebruikers van de binnensportaccommodaties vanwege de gestegen energieprijzen.

Nafase wateroverlast: vervolgopdracht inhuur bureau EMM te Meerssen ter ondersteuning van inwoners en ondernemers van de gemeente Meerssen die problemen hebben met een schadeclaim van de wateroverlast van juli 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten bureau EMM te Meerssen voor maximaal 100 uren tegen een tarief van € 150,-- per uur exclusief BTW een vervolgopdracht te verstrekken om inwoners en ondernemers van de gemeente Meerssen die problemen hebben met een schadeclaim van de wateroverlast van juli 2021 bij te staan, te helpen en ondersteunen.

Reactie op brieven van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) terzake voortgang schadeclaim. Het college is voornemens de schadeclaim vanwege de vertraagde overkomst van vmbo-leerlingen van Valkenburg naar Meerssen te verrekenen met de nog openstaande factuur van LVO

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het antwoordschrijven van 30 december 2021 aan LVO op haar brieven van 18 oktober 2021, 10 december 2021 en 13 december 2021 terzake de schadeclaim vanwege de vertraagde overkomst van vmbo-leerlingen van Valkenburg naar Meerssen.