Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 03-11-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 03-11-2020

Gepubliceerd op: 13 november 2020 15:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 november 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 oktober 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 oktober 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Overlegrecht met schoolbestuur Stichting kom Leren inzake jaarverslag 2019 en begroting 2021 (meerjarig 2021-2025)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde oplegnotitie inzake het overlegrecht met schoolbestuur Stichting kom Leren;
 2. deze notitie met bijlagen door te geleiden naar de gemeenteraad ter kennisname;
 3. aan de gemeenteraad ter afweging mee te geven of gebruikmaking van het overlegrecht tijdens de raadsadviesvergadering van 25 november 2020 gewenst is.

Onderwerp: Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen van Gemeenschappelijke Regelingen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Wethouder R.E.W.M. Dupont aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg;
 2. wethouder drs. G. IJff aan te wijzen als lid van het Bestuur en wethouder R.E.W.M. Dupont als plaatsvervangend lid van het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas;
 3. wethouder R.E.W.M. Dupont aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder drs. G. IJff als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz;
 4. wethouder drs. G. IJff aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder R.E.W.M. Dupont als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;
 5. wethouder R.E.W.M. Dupont aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Onderwerp: Beslissing op verzoeken om een inzamelvergunning voor textiel en schoeisel voor het jaar 2021
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen verzoeken om een inzamelvergunning textiel en schoeisel voor het jaar 2021;
 2. de Stichting Aktie '68 en Terre des Hommes aan te wijzen als inzamelaars voor ieder een huis aan huis inzamelronde voor 2021;
 3. het overige verzoek om een inzamelvergunning te weigeren.

Onderwerp: Portefeuilleverdeling college 2020-2022
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. De 'Portefeuilleverdeling College van B&W versie 3 november 2020' vast te stellen;
 2. de vervangingsregeling bij tijdelijke afwezigheid (korter dan 3 weken) vast te stellen;
 3. de portefeuilleverdeling en vervangingsregeling direct extern en intern bekend te maken.

Onderwerp: Programmabegroting 2021
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. De voorliggende concept-programmabegroting 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 11 en 12 november 2020;
 2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M over de septembercirculaire / meicirculaire
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M over de septembercirculaire / meicirculaire te beantwoorden conform concept-brief.