Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 03-05-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 03-05-2022

Gepubliceerd op: 12 mei 2022 11:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 mei 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 april 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 april 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 april 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen toepassing bestuursdwang inzake pand in Vliegenstraat te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 22 februari 2022, ingekomen 11 april 2022;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 3. conform het onder 1 bedoelde advies de bezwaren ongegrond te verklaren;
 4. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling/verbetering van de motivering zoals aangegeven in het onder 1 bedoelde advies.

Begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 2. in te stemmen met de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC);
 3. geen zienswijzen in te dienen.

Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 2. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC);
 3. geen zienswijzen in te dienen.

Overeenkomst betreffende het beheer en onderhoud van landschapselementen door Zorgboerderij Genzon

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het gunnen van de opdracht aan Genzon;
 2. een overeenkomst aan te gaan voor 6 jaar met Genzon voor het onderhouden van landschapselementen en wandelpaden in de gemeente.

Raadsvoorstel extra financiële middelen voor personele knelpunten 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 24 mei a.s.

Beslissing op tweetal bezwaarschriften tegen mogelijke verkoop parkeerplaatsen aan eigenaren van drietal percelen aan Prins Clauslaan te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 21 maart 2022;
 2. conform de onder 1 bedoelde brief de bezwaren van bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren.

Zienswijze inzake aansluiting Wonen Meerssen bij Thuis in Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een positieve zienswijze af te geven naar aanleiding van het voornemen van Wonen Meerssen om zich aan te sluiten bij Thuis in Limburg, een samenwerking tussen Limburgse woningcorporaties om via één centrale website huurwoningen aan te bieden;
 2. in te stemmen met de concept-brief met deze positieve zienswijze aan Wonen Meerssen.

Raadsinformatiebrief Eenmalige Energietoeslag

Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake eenmalige energietoeslag.

Kadernota 2023, concept-begroting 2023 en concept-meerjarenraming 2023-2027 GR (Gemeenschappelijke Regeling) BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de kadernota 2023, de concept-begroting 2023 en de concept-meerjarenraming 2023-2027 van de GR BsGW;
 2. de kadernota 2023 van de GR BsGW ter kennisname door te leiden naar de gemeenteraad;
 3. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de voorliggende concept-begroting 2023 en concept-meerjarenraming 2023-2027 van de GR BsGW en ter zake geen zienswijze in te dienen;
 4. de gemeenteraad voor te stellen de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen ad per saldo € 14.883,-- structureel en € 19.221,-- incidenteel mee te nemen in de nog op te stellen meerjarenbegroting gemeente Meerssen 2023-2026;
 5. betreffende de besluiten onder 2 tot en met 4 het concept-raadsvoorstel vast te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 24 mei 2022.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake collegebesluit tot renovatie tennisbanen TC Volharding te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake collegebesluit tot renovatie tennisbanen TC Volharding te beantwoorden conform concept-brief.

Gunning aanpassing voormalige basisschool De Gansbeek te Meerssen ten behoeve van opvang Oekraïense vluchtelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden van voormalige basisschool De Gansbeek te gunnen aan Habenu – vd Kreeke en de kosten ad € 112.550,45 exclusief BTW te dekken uit de kostenpost Opvang vluchtelingen Oekraïne;
 2. de uitvoering van de elektrotechnische installaties werkzaamheden van voormalige basisschool De Gansbeek te gunnen aan EPM en de kosten ad € 89.998,-- exclusief BTW te dekken uit de kostenpost Opvang vluchtelingen Oekraïne;
 3. de uitvoering van de werktuigbouwkundige installaties werkzaamheden van voormalige basisschool De Gansbeek te gunnen aan Veolia en de kosten ad € 75.130,-- exclusief BTW te dekken uit de kostenpost Opvang vluchtelingen Oekraïne;
 4. voor overige keuringen en onderhoudswerkzaamheden een budget van € 50.000,-- exclusief BTW ter beschikking te stellen en deze kosten te dekken uit de kostenpost Opvang vluchtelingen Oekraïne;
 5. ermee in te stemmen om af te wijken van de aanbestedingsregels betreffende de werkzaamheden aan De Gansbeek die noodzakelijk zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen;
 6. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief.