Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 02-11-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 02-11-2021

Gepubliceerd op: 11 november 2021 11:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 november 2021

Onderwerp:
Besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 26 oktober 2021 en 27 oktober 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 26 oktober 2021 en 27 oktober 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Aankondiging negatief jaarresultaat 2021 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas & vooraankondiging wijziging openingstijden milieuparken
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de GR Geul en Maas van 11 oktober 2021;
 2. deze brief ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad als bijlage van een raadsinformatiebrief;
 3. kennis te nemen van de wijzigingen in de openingstijden Milieuparken GR Geul en Maas;
 4. de gemeenteraad op de hoogte te stellen van deze wijzigingen conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Voorbereidende werkzaamheden project Blauwe Loper (1e gedeelte) Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstarten van het project "Blauwe Loper (1e gedeelte) Meerssen";
 2. akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan adviesbureau Heggen voor het inzetten van een projectleider, het opstellen van een ontwerp en bestek met betrekking tot het project "Blauwe Loper (1e gedeelte) Meerssen", het aanbesteden hiervan en het voeren van toezicht en directie bij de uitvoering van het project;
 3. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake opstarten project 'Blauwe Loper'.

Onderwerp:
Overzicht onderhoudswerkzaamheden en aan te pakken knelpunten GVVP (Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan)
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake verkeersknelpunten en wegwerkzaamheden.

Onderwerp:
Motie Ondersteuning minima
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Alle inwoners die een uitkering of periodieke bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet ontvangen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) een eenmalige ondersteuningsuitkering te verstrekken;
 2. alle cliënten van De Ruggesteun, die géén Participatiewet-uitkering ontvangen, een eenmalige ondersteuningsuitkering te verstrekken;
 3. alle cliënten van Trajekt met een minimuminkomen (tot 110% van de geldende bijstandsnorm), die géén Participatiewet-uitkering ontvangen én niet bekend zijn bij/doorverwezen zijn naar De Ruggesteun, een eenmalige ondersteuningsuitkering te verstrekken;
 4. het bedrag van deze ondersteuningsuitkering vast te stellen op € 100,-- voor alleenstaanden en € 200,-- voor alleenstaande ouders en gezinnen met en zonder kinderen;
 5. de uitbetaling van deze uitkering door SZMH, Ruggesteun en Trajekt uit te laten voeren in januari 2022 of zo vroeg als mogelijk;
 6. de te verwachten kosten ad € 50.000,-- te dekken uit de Minimareserve (Project impuls minimabeleid);
 7. de uitgaven bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2022 en de lasten eveneens in de 1e Bestuursrapportage te onttrekken uit de Minimareserve.

Onderwerp:
Beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake Spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen en voor het verwijderen/aanpassen van een aantal speelplekken eenmalig een bedrag van € 35.000,-- beschikbaar te stellen (betreffend bedrag dient geput te worden uit de Algemene Reserve van de gemeente Meerssen).

Onderwerp:
Ondersteuning en begeleiding project 'Aanleg glasvezel buitengebied'
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten Adviesbureau Intertec opdracht te verstrekken voor verlenen van ondersteuning en begeleiding project 'Aanleg glasvezel buitengebied'.

Onderwerp:
Voorstel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor evaluatie lokale crisisorganisatie waterramp medio juli 2021: elke gemeentelijke crisisorganisatie wordt geëvalueerd door een externe evaluator aan de hand van een centraal vastgestelde aanpak en vraagstelling. Deze aanpak bestaat uit een gezamenlijk evaluatiegesprek met ingezette medewerkers van de betreffende gemeente en een extern evaluator. Per gemeente vindt een apart gesprek plaats.
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente Meerssen deelneemt aan de door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorgestelde evaluatiemethodiek voor evaluatie van de lokale crisisorganisatie zoals deze is ingezet tijdens de waterramp van medio juli 2021.

Onderwerp:
Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Programmabegroting 2022
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen inzake Programmabegroting 2022.

Onderwerp:
Principeverzoek toevoegen woning in schuur Snijdersberg 31 te Geulle
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in principe in te stemmen met het toevoegen van een levensloopbestendige woning in de bestaande schuur onder de voorwaarden dat het een levensloopbestendige woning, als bedoeld in de Woonvisie, betreft en dat sprake moet zijn van een goed woon- en leefklimaat, wat onder meer inhoudt dat moet worden voldaan aan de desbetreffende geluidnormen. Ook moet de status van Rijksmonument worden gerespecteerd.

Onderwerp:
Realiseren tijdelijke paardenstal Genzon 71 te Ulestraten
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in principe in te stemmen met het tijdelijk realiseren (maximaal 6 jaar) van een paardenstal ten behoeve van de locatie Genzon 71 te Ulestraten.