Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 02-05-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 02-05-2023

Gepubliceerd op: 16 mei 2023 09:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 mei 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 25 april 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verlenging contract vluchtelingenopvang Oekraïne Hulserstraat te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De huurovereenkomst voor de Hulserstraat te verlengen voor de periode van zeven maanden tot 31 december 2023;
 2. de huurovereenkomst voor de verlenging van het pand aan de Hulserstraat te ondertekenen.

Aanbesteding ingenieursdiensten groot onderhoud asfalt 2024-2028

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstarten van de aanbestedingsprocedure ten behoeve van het opstellen van een bestek ten behoeve van het groot asfaltonderhoud 2024-2028;
 2. conform het aanbestedingsbeleid een drietal adviesbureaus uit te nodigen om een offerte uit te brengen voor het verrichten van de bij punt 1 vermelde werkzaamheden;
 3. tot het mogen gunnen van de opdracht tot opstellen raamovereenkomst met open posten (RAW bestek) Groot Asfalt Onderhoud 2024-2028.

Principeverzoek nieuwbouwplan bedrijfshal Bamfordweg te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van het perceel aan de Bamfordweg te Ulestraten en verzoeker in kennis te stellen van het besluit conform concept-brief.

Inkoopstrategie Schuldhulpverlening ondernemers

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de inkoopstrategie Schuldhulpverlening ondernemers en wethouder Molling te machtigen om dit document te ondertekenen.

Deelname aan regionaal uitgevoerde aanbesteding PlusjeMKB

Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met deelname aan het project PlusJeMKB, onder voorbehoud akkoord gemeente Maastricht en andere deelnemende gemeenten;
 2. de gemeente Maastricht te mandateren voor betrokkenheid gemeente Meerssen in het vervolgtraject van de aanbesteding. Dit vervolgtraject betreft de publicatie van de aanbesteding, de selectie en (definitieve) gunning van de serviceprovider.

Deelname project Zuidelijk Maasdal

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het feit dat de gemeente Meerssen enkel agenda lid wordt van het project Zuidelijk Maasdal.

Samenwerkingsovereenkomst Landschapspark Rivierpark Maasvallei

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het voorliggende Masterplan 2024-2048, dat de inhoudelijke en strategische aspecten, de langetermijnvisie en de langetermijndoelstellingen beschrijft voor het RivierPark Maasvallei;
 2. akkoord te gaan met het Operationeel Plan 2024-2029, dat de concrete toepassing in projecten, acties en werking vormt van het Masterplan en de hierin genoemde doelstellingen;
 3. akkoord te gaan met de beschrijving van de governance van het Parkbureau en de gebiedscoalitie, zoals opgenomen in het Organogram;
 4. de portefeuillehouder Economie te mandateren de concept-Samenwerkingsovereenkomst met het oog op de erkenning van Landschapspark 'RivierPark Maasvallei' te ondertekenen.