Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 02-03-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 02-03-2021

Gepubliceerd op: 12 maart 2021 11:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 maart 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 februari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 februari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 februari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Verzoeken tot het mogen houden van paardrij-activiteiten Meerstraat te Bunde
Besluit: Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het houden van paardrijlessen bij/achter Meerstraat 48 dan wel bij/achter Meerstraat 52 en 54 en aanvrager te antwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Voorlopige gunning onderhoud pompgemalen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 4 offertes het onderhouden van de pompgemalen voor de jaren 2021 en 2022 in de gemeente Meerssen voorlopig te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk CURO Pomptechniek.

Onderwerp: Voorlopige gunning reinigen en inspecteren riolering
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van een gehouden onderhandse aanbesteding op basis van 3 offertes het reinigen en inspecteren van de riolering voor de jaren 2021 en 2022 in de gemeente Meerssen voorlopig te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk Van den Akker Cleaning & Inspection.

Onderwerp: Evaluatie en definitieve voortzetting Jeugdlintje
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de Evaluatie Jeugdlintje 2018-2020;
  2. het Jeugdlintje definitief in te voeren vanaf 2021, waarbij de criteria worden aangepast zoals voorgesteld in de evaluatie, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen met betrekking tot beleid;
  3. in te stemmen met de concept-Raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Bestuursinformatiebrief Omnibuzz 2021-1 Financiën Corona
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de bestuursinformatiebrief Omnibuzz 2021-1 ten aanzien van de financiën en corona voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake afschaffen Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake afschaffen Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp: Rapport Huis voor de Sport inzake toekomstscenario's RVU
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het rapport van het Huis voor de Sport inzake de toekomstscenario's van de voetbalclub RVU;
  2. kennis te nemen van de reactie van RVU op het rapport;
  3. het rapport (inclusief de reactie van de voetbalclub), vergezeld van een korte Raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen naar de Gemeenteraad.

Onderwerp: Wijziging portefeuilleverdeling College: het beleidsterrein ´Monumenten´ gaat van wethouder W. Kemp naar wethouder G. IJff
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de wijziging in de portefeuilleverdeling in dier voege dat het beleidsterrein ´Monumenten´ gaat van wethouder W. Kemp naar wethouder G. IJff.

Onderwerp: Initiatief provincie promoten toerisme; Stichting Destination Marketing Limburg:

  1. De Zuid-Limburgse gemeenten en Visit Zuid-Limburg zien weinig toegevoegde waarde van dit initiatief;
  2. de Zuid-Limburgse gemeenten en Visit Zuid-Limburg zullen hun standpunt ter zake in een gezamenlijke reactie kenbaar maken aan de provincie.

Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan te sluiten bij de gezamenlijke reactie van de Zuid-Limburgse gemeenten en Visit Zuid-Limburg.