Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 02-02-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 02-02-2021

Gepubliceerd op: 12 februari 2021 16:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 februari 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 januari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Wijzigingen Jeugdwet en Norm voor opdrachtgeverschap (regio Zuid Limburg)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het doorsturen (met begeleidende e-mail) naar de gemeenteraad van de raadsinformatiebrief van de gemeente Maastricht met betrekking tot Wijzigingen Jeugdwet en Norm voor opdrachtgeverschap.

Onderwerp: Tijdelijke huurverlaging kantine Sporthal Marsana
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. 33% van de huurprijs voor de kantine van Sporthal Marsana in mindering te brengen over de periode april/mei 2020;
  2. 25% van de huurprijs voor de kantine van Sporthal Marsana in mindering te brengen over de periode november/december 2020 en januari 2021.

Onderwerp: Subsidie ten behoeve van Meerssens carnavalslied en -clip gezamenlijke carnavalsverenigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Conform artikel 4:23, lid 3, sub d Algemene wet bestuursrecht een financiële bijdrage van € 1.500,-- te verlenen aan de prinsen en prinsessen van de carnavalsverenigingen Meerssen ten behoeve van het carnavalslied 'De vastenoavend deih blief toch altied besjtoon' met inachtneming van dekking van deze bijdrage uit het coronabudget;
  2. akkoord te gaan met de concept-brief.