Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 01-12-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 01-12-2020

Gepubliceerd op: 11 december 2020 15:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 december 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 24 november 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Financieel overzicht kosten traject 'Nadere uitwerking mogelijke invoering regieorganisatie Meerssen-Maastricht'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:
1. Het financieel overzicht van de kosten van het traject 'Nadere uitwerking mogelijke invoering regieorganisatie Meerssen-Maastricht' vast te stellen;
2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Gunning nadere uitwerking Leukdervoetpad te Geulle: aanbesteding en directie & toezicht
Besluit: Het college van B&W heeft besloten RHDHV op basis van artikel 18 Aanbestedingsbeleid Meerssen de opdracht voor het aanbestedingsgereed maken en het voeren van directie en toezicht voor de herinrichting van het Leukdervoetpad te gunnen voor een bedrag van € 24.630,--.

Onderwerp: Principeverzoek wijzigen agrarische bestemming in woonbestemming Waterval 7-a te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in principe akkoord te gaan met het verzoek tot het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming op het adres Waterval 7-a te Ulestraten.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Projectenoverzicht afdeling Ruimte
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de raadsinformatiebrief met Projectenoverzicht van de afdeling Ruimte ter kennisneming naar de gemeenteraad te sturen.

Onderwerp: Subsidie aan KICL (Klachteninformatiecentrum Limburg Maastricht Aachen Airport)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept uitgaande brief aan de voorzitter van de commissie regionaal overleg MAA, waarin aangegeven wordt dat de gemeente onverkort vasthoudt aan de voorwaarden die toentertijd aan de subsidietoekenning zijn gesteld. Ergo: mocht de aanvankelijk opgestelde exploitatie niet sluitend zijn, zal de gemeente geen subsidie verstrekken.