Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 01-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 01-09-2020

Gepubliceerd op: 21 september 2020 14:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 september 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 augustus 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 25 augustus 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 augustus 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 augustus 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Diverse uitnodigingen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp: Actualisatie verordening Starterslening
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Het raadsvoorstel strekkende tot actualisatie van de verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018 te accorderen;
  2. het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 oktober 2020.

Onderwerp: Expositie Struikelstenen in het Erfgoedhuis
Besluit: Het college van B&W heeft besloten toestemming te verlenen voor het houden van een expositie Struikelstenen in het Erfgoedhuis tijdens de periode 14 oktober 2020 tot en met juni 2021.

Onderwerp: Initiatief Kunstgalerie Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het initiatief Kunstgalerie Meerssen;
  2. akkoord te gaan met de aan de informatiebijeenkomst ten behoeve van het initiatief Kunstgalerie Meerssen verbonden kosten ad € 300,--.

Onderwerp: Oproep om aan te sluiten bij de resolutie 'Los financiële problemen jeugd en WMO op in alle gemeenten'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met aansluiting bij de resolutie 'Los financiële problemen jeugd en WMO op in alle gemeenten'.