Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 01-06-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 01-06-2021

Gepubliceerd op: 10 juni 2021 13:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 juni 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 25 mei 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 mei 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief stand van zaken toegankelijkheid gemeentelijke website(s)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid van de gemeentelijke website(s).

Onderwerp: Algemene procesnotitie stand van zaken en planning infrastructurele projecten Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met:

 1. Het proces en de (globale) planning;
 2. de afronding van de eerder geplande tijdelijke maatregelen in de St. Catharinastraat met de kanttekening dat mogelijk nog aanpassingen plaatsvinden;
 3. het uitvoerings-gereed maken van de herinrichting van een gedeelte van de Past. van Eijsstraat in combinatie met onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt;
 4. de concept-raadsinformatiebrief;
 5. de concept-brief aan de bewoners van de St. Catharinastraat.

Onderwerp: Afhandelen klacht inwoner
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de concept-brief gericht aan de betreffende persoon;
 2. onderbroken 1-1 strepen aan te brengen voorzien van een fietssymbool;
 3. blokmarkeringen aan te brengen op de kruising Volderstraat-Synagogeplantsoen te Meerssen.

Onderwerp: Beantwoording brief van BCAG d.d. 11 mei 2021 met betrekking tot onderzoek St. Catharinastraat te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-antwoordbrief aan BCAG.

Onderwerp: Maaien gazons en onderhoud graskanten 2021-2022 en onderhoud hagen grootschalig 2021-2022
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de uitvoering van het machinale gazononderhoud en de hagen grootschalig onderhoud voor 2 jaren (2021-2022) met 2 optiejaren voor verlenging (2023-2024) te gunnen aan de MTB Meerssen BV.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief provinciaal inpassingsplan proefdraaien Maastricht Aachen Airport
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan Beekerweg te Ulestraten
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. De nota van zienswijzen in het kader van het plan vast te stellen en vrij te geven;
 2. het wijzigingsplan ongewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan voor het wijzigingsplan vast te stellen, gelet op het feit dat tussen gemeente en initiatiefnemer een anterieure grondexploitatieovereenkomst is getekend.

Onderwerp: Stand van zaken project vitalisering vakantieparken Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over het project vitalisering vakantieparken Meerssen conform concept-raadsinformatiebrief met bijlage.

Onderwerp: Speeltuinenbeleid: het college van B&W is met het oog op het nog op te stellen speeltuinenbeleid voornemens een uitvraag te formuleren aan Speeltuinwerk Limburg. Vanwege zijn rol als voorzitter van Speeltuinwerk Limburg neemt wethouder Gerard IJff niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming terzake.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1.  In te stemmen met het betrekken van Speeltuinwerk Limburg bij de voorbereiding van het nieuw op te stellen speeltuinenbeleid;
 2. dat wethouder Gerard IJff niet deelneemt aan de beraadslagingen en besluitvorming terzake.