Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 24-06-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 24-06-2024

Gepubliceerd op: 08 juli 2024 10:15

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juni 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d.18 juni 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 juni 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 juni 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanwijzing toezichthouders Act! Interventieteam Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het aanwijzingsbesluit toezichthouders Act! Interventieteam Maastricht – Heuvelland vast te stellen;
2. het aanwijzingsbesluit toezichthouders Act! Interventieteam Maastricht – Heuvelland in werking te laten treden de dag na bekendmaking.

Gemotiveerd afwijken van aanbestedingsbeleid voor licentie anonimiseringssoftware (DataMask)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • de jaarlijkse, structurele kosten ad € 16.270,-- om DataMask te financieren ten laste te laten komen van het Woo (Wet open overheid)-budget;
 • gemotiveerd gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid voor inkoop conform het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, artikel 3.5;
 • in te stemmen met de enkelvoudige gunning van een 2-jarige plus 2 optie jaren overeenkomst aan DataMask voor de levering van anonimiseersoftware.

Raadsinformatiebrief motie hondenbelasting

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake kosten hondenbelasting.

Nemen van beschikking over vaststellen hoogte dwangsom

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • kennis te nemen van de op 10 april 2024 ingekomen ingebrekestelling;
 • de hoogte van de verschuldigde dwangsom op grond van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen op een bedrag van € 567,--;
 • de te betalen dwangsom van € 567,-- terug te vorderen bij de omgevingsdienst Nederland.

Overbrugging 2024 dementievriendelijke gemeente

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • € 5.000,-- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het actieplan dementievriendelijk Meerssen in afwachting en ter overbrugging van de financiering vanuit de transformatiegelden in het kader van IZA (Integraal Zorgakkoord);
 • de financiële gevolgen mee te nemen in de 2e Bestuursrapportage 2024;
 • de gemeenteraad te informeren over de voortgang en stand van zaken van de dementievriendelijke gemeente conform concept-raadsinformatiebrief.

Subsidie doorontwikkeling Wijkleercentrum Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • eenmalig een subsidie van in totaal € 30.000,-- te verlenen ten behoeve van de doorontwikkeling van het Wijkleercentrum Meerssen;
 • het gevraagde subsidiebedrag in twee gelijke delen in 2024 en 2025 uit te betalen (€ 15.000,-- in 2024 en € 15.000,-- in 2025);
 • het bedrag in beide jaren ten laste te laten komen van 'Ondersteuningsarrangementen'.

Ontwikkelperspectief Zuid-Limburg en Agenda Zuid Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 • de agenda Zuid-Limburg vast te stellen;
 • het ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Zuid-Limburg vast te stellen;
 • de gemeenteraad over beide trajecten te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief Vervolgproces opstellen Strategische toekomstvisie en Omgevingsvisie, tevens uitnodiging voor themabijeenkomst op 27 augustus 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het vervolgproces voor het opstellen van de Strategische toekomstvisie en Omgevingsvisie, tevens uitnodiging voor de themabijeenkomst op 27 augustus 2024.